Bestjoer en organisaasje

 • Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders

  It bestjoer fan de gemeente en de beslutelisten.

 • Bekendmakkings

  Bekendmakkings binne iepenbiere publikaasjes oer besluten of barrens oer romtlike plannen, omjouwingsfergunning, ferkearsbesluten, wetten en regels yn jo buert.

 • Keninklike ûnderskieding oanfreegje

  Fine jo dat ien in Keninklike ûnderskieding fertsjinnet? Draach dy persoan foar by de gemeente.

 • Wetten en lokale regels

  De feroarderings en beliedsregels fan de gemeente Smellingerlân befetsje regeljouwing oer gemeentlike oangelegenheden.

 • Wmo-advysried

  De Wmo-advysried jout advys oan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Smellingerlân oer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de partisipaasjewet en de jongereinwet.

 • Gemeenteried

  Wanneer vergadert de gemeenteraad en wie zitten in de raad?

 • Wurkje by de gemeente

  Wurkje of staazjerinne by de gemeente?

 • Fizys

  Us gemeentlike organisaasje sit yn in organisaasjeûntwikkeling. Wy neame dy organisaasjeûntwikkeling #inbeweging.

 • Foar ynsjen

  Op it stuit binne der gjin stikken dy’t op ynsjen lizze op de webside.

 • Parseberjochten

  Yn it Nederlânsk