Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders

It kolleezje is it deistich bestjoer fan de gemeente en bestiet út de boargemaster en de wethâlders. Gemeente Smallingerland hat in saakkolleezje. De gemeentesekretaris stipet it kolleezje.

Gearstalling

Beslutelisten B&W

Kolleezjeprogramma