Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders

It kolleezje is it deistich bestjoer fan de gemeente en bestiet út de boargemaster en de wethâlders. De gemeentesekretaris stipet it kolleezje.

Gearstalling

Wolle jo in petear mei de boargemaster of in wethâlder? Nim kontakt op mei it bestjoerssekretariaat fia bestuurssecretariaat@smallingerland.nl.

Kolleezjeprogramma