Keninklike ûnderskieding oanfreegje

Fine jo dat ien in Keninklike ûnderskieding fertsjinnet? Draach dy persoan foar by de gemeente.

Foardrage Keninklike ûnderskieding (lintjes.nl)

Handich om te witten

  • Oerlis yn it foar mei de gemeente oft ien yndied yn oanmerking komt foar in Keninklike ûnderskieding. Sa komme jo teloarstellings foar.
  • Wolle jo dat it lintsje útrikke wurdt by de jierlikse ‘lintsjerein’ op de dei foar Keningsdei? Soargje dan dat jo de oanfraach uterlik 1 july nei de gemeente ta stjoere.
  • Wolle jo dat it lintsje útrikke wurdt by in spesjaal barren, bygelyks in jubileum of ôfskied? Soargje dan dat jo de oanfraach minstens seis moannen yn it foar nei de gemeente stjoere.
  • Mail it formulier nei gemeente@smallingerland.nl