Bekendmakkingen

Bekendmakkingen binne iepenbiere publikaasjes oer besluten en regels dy't foar jo fan belang wêze kinne. Bygelyks omjouwingsfergunningen, ferkearsbesluten, feroarderingen en beliedsregels. Dy pleatse wy op Overheid.nl. Jo sjogge de bekendmakkingen ek alle wiken op ús publikaasjeboerd, oan de gevel fan it gemeentehûs.

Bekendmakkingen yn Actief

De bekendmakkingen steane woansdeis ek yn Actief. Dat wykblêd is fergees en wurdt yn ús gemeente hûs-oan-hûs besoarge. Hawwe jo gjin krante krigen? Jou dat dan troch oan Actief fia bezorging@actiefmedia.nl of telefoannûmer 0511-461294. Op ûndersteande lokaasjes kinne jo fergees in krante helje:

 
Namme lokaasje: Adres:
Vishandel J. Stevens Handwerkerszijde 114, Drachten
Trend Keukens Stationsweg 99, Drachten 
Jumbo Stationsweg 164, Drachten
Beleefbibliotheek Smalingerland Museumplein 1, Drachten
Cigo De Marke 37, Drachten
Albert Heijn Drachten Kiryat Onoplein 87, Drachten
Gemeentehûs  Gauke Boelenstraat 2, Drachten
Foto Bekkema Moleneind NZ 8, Drachten
Jumbo De Drait Eems 30, Drachten
Spar Adema  Buorren 13, Aldegea
Bakkerij Bôle ensa Muldersplein 8, De Rottefalle
Spar Tsjerkebuorren 5, Drachtsterkompenije