Advysried Sosjaal Domein

Sûnt de desintralisaasje yn it sosjaal domein yn 2015, hie de gemeente Smellingerlân twa kliïntadvysrieden: de Kliïnteried Smellingerlân en de WMO Advysried.

Ut it kolleezje wei bestie al langere tiid de winsk fan ien brede advysried foar it sosjaal domein. Fraachstikken yn it sosjaal domein hawwe hieltyd faker mei-inoar te krijen. Dêr past dan ek in kompleet advys by. Fierders oerlaapje de ferskate doelgroepen inoar by alle besluten en regelingen dy't de gemeente tapasse moat.

Koartsein: in sterk feroarjende beliedsomjouwing, dêrby nimt úteinlik de útfiering fan belied in wichtich plak yn. Beide kliïntadvysrieden hawwe begjin 2022 posityf advisearre oer dy ûntwikkeling. Sy binne gearfoege ta in nije advysried: de Advysried Sosjaal Domein. Sy jouwe it kolleezje frege en net-frege advys.