Gemeenteried

De gemeenteried fertsjintwurdiget de ynwenners fan de gemeente Smellingerlân yn it bestjoer fan de gemeente. De gemeenteried bepaalt de haadlinen fan it gemeentlik belied. De ried kontrolearret ek oft it kolleezje fan boargemaster en wethâlders de taken binnen dy linen útfiert.

Alle ynformaasje oer gearkomsten, stikken, fideo-opnamen en riedsleden

https://smallingerland.raadsinformatie.nl/

Wurkwize fan de gemeenteried 

Fragen?

Nim kontakt op mei griffy.