Wetten en lokale regels

De feroarderingen en beliedsregels fan gemeente Smellingerlân befetsje regeljouwing oer gemeentlike oangelegenheden.

Lokale wet- en regeljouwing  (Overheid.nl)

Dit moatte jo witte

  • In feroardering lykas de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de Subsydzjeferoardering is in regel dy’t jildt foar elkenien yn 'e gemeente. De gemeenteried stelt dy feroarderingen fêst.
  • Yn in beliedsregel stiet hoe’t it kolleezje fan boargemaster en wethâlders syn foech útfiert. In beliedsregel is gjin wetlik foarskrift, mar in rjochtline dêr’t it kolleezje him oan hâlde moat.