Wetten en lokale regels

De feroarderings en beliedsregels fan de gemeente Smellingerlân befetsje regeljouwing oer gemeentlike oangelegenheden.

Lokale wet- en regeljouwing  (Overheid.nl)

Handich om te witten

  • In feroardering lykas de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Subsydzjeferoardering is in regel dy’t jildt foar elkenien binnen de gemeente. De gemeenteried stelt dy feroarderings fêst.
  • Yn in beliedsregel stiet hoe’t it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders syn foech útfiert. In beliedsregel is gjin wetlik foarskrift, mar in rjochtline dêr’t it kolleezje him oan hâlde moat.