Privacy

De privacywetjouwing jout jo in oantal rjochten dêr’t jo grip mei hâlde kinne op jo eigen persoansgegevens. Dy rjochten lizze wy hjirûnder oan jo út. Jo kinne ek it privacyreglemint besjen. As jo jonger as 16 jier binne of as jo ûnder kuratele steld binne, kin allinnich jo wetlik fertsjintwurdiger út jo namme in fersyk om útoefening fan jo privacyrjochten dwaan.

Klacht yntsjinje

As jo fine dat de gemeente ûnkrekt omgien is mei jo privacy of ûnrjochtlik jo persoansgegevens ferwurke hat, kinne jo skriftlik in klacht yntsjinje. Binne jo ûntefreden oer de ôfhanneling fan jo klacht troch de gemeente, dan kinne jo jo klacht kenber meitsje by de Autoriteit Persoansgegevens (AP).

Rjocht op ynsjen

Jo kinne opfreegje hokker persoansgegevens fan jo bekend binne binnen de gemeente. Jo krije dan in oersjoch mei:

 • de kategoryen fan persoansgegevens,
 • de ûntfangers fan de gegevens,
 • it doel dêr’t de gegevens foar brûkt wurde,
 • de komôf fan de gegevens.

Dat rjocht jildt fansels allinnich foar jo eigen gegevens en net foar dy fan in oar.

Basisregistraasje Persoanen

De wichtichste samling fan jo persoansgegevens binnen de gemeente is te finen yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP). As jo allinnich witte wolle hokker fan jo gegevens opnaam binne yn de BRP, dan kinne jo dat besjen mei jo DigiD.

Fersyk yntsjinje

As jo in algemien fersyk foar ynsjen yntsjinje wolle, dan kinne jo dat op ien fan neikommende manieren dwaan:
•mei in brief oan: Kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Smellingerlân, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten;
•mei in e-mail oan:gemeente@smallingerland.nl of
•troch it ynfoljen fan it algemiene kontaktformulier (sjoch it kopke ‘kontakt’ rjochtsboppe op de webside).

Foar fragen kinne jo ek telefoanysk kontakt opnimme op telefoannûmer: 0512-581234.

Identifikaasje

Om der wis fan te wêzen dat it fersyk foar ynsjen dien wurdt troch de korrekte persoan freegje wy jo om jo te identifisearjen. Dat kinne jo dwaan troch gebrûk te meitsjen fan DigiD (troch it neamd kontaktformulier). As jo jo fersyk foar ynsjen mei in brief of e-mail dogge, kinne jo delkomme op it gemeentehûs om jo identiteitsbewiis sjen te litten. Dêrfoar kinne jo in ôfspraak meitsje.

Oersjoch persoansgegevens

Binnen ien moanne krije jo berjocht oer de troch jo opfrege gegevens. Sa kinne jo kontrolearje oft de gegevens klopje en oft se op in korrekte wize brûkt binne.

As jo it net iens binne mei de ynhâld fan it oersjoch of as jo fine dat de gemeente ûnrjochtlik wegere hat jo ynsjoch te jaan, dan kinne jo beswier meitsje. Under it beslút op jo fersyk foar ynsjen stiet hoe’t jo dat dwaan kinne.

Gjin ynsjoch yn útsûnderlike gefallen

Yn útsûnderlike gefallen kinne wy wegerje jo ynsjoch te jaan yn jo gegevens.
Dat kin allinnich as dêr in goeie reden foar is yn ferbân mei:

 • de feiligens fan de steat;
 • it foarkommen, opspoaren en/of ferfolgjen fan strafbere feiten;
 • wichtige ekonomyske en finansjele belangen fan de steat en oare iepenbiere lichems;
 • it tafersjoch op it neilibjen fan wetlike foarskriften dy’t steld binne foar de belangen dy’t hjirboppe omskreaun binne;
 • de beskerming fan de belutsene of fan de rjochten en frijheden fan oaren.

Wy kinne in fersyk foar ynsjen foar in part wegerje as dat bygelyks nedich is foar it ôfskermjen fan de gegevens fan in oar. As jo dy gegevens ynsjen wolle, dan krijt de oar earst de mooglikheid syn of har miening oer jo fersyk te jaan.

Rjocht op korreksje, fuortsmiten, ferjit en beswier

Rjocht op korreksje, fuortsmiten, ferjit en beswier Wannear’t jo ûnkrektens fûn hawwe yn de persoansgegevens dy’t de gemeente fan jo ferwurket kinne jo in fersyk yntsjinje om jo gegevens te korrizjearjen, oan te foljen, ôf te skermjen of fuort te smiten.Datselde kinne jo dwaan as gegevens net folslein binne, jo fan miening binne dat de gegevens net fan belang binne foar it doel dêr’t se foar sammele binne of op in oare wize troch de gemeente yn striid mei de wet brûkt wurde. Wannear’t der bysûndere omstannichheden binne dêr’t jo beswier troch hawwe tsjin de ferwurking fan jo persoansgegevens troch de gemeente kinne jo dat ek oanjaan. As jo in fersyk foar korreksje, fuortsmiten, ferjit of in beswier tsjin guon ferwurkings yntsjinje wolle nimme jo kontakt op mei ús troch ien fan boppesteande manieren (sjoch Fersyk yntsjinje).

Ynhâld fersyk of rjocht fan beswier ferwurkings

Yn jo fersyk jouwe jo oan hokker korreksjes of oanfollings jo wolle of hokker gegevens neffens jo ôfskerme of fuortsmiten wurde moatte. By in beswier tsjin guon ferwurkings jouwe jo oan om hokker ferwurkings it giet en wat de bysûndere omstannichheden binne dy’t meitsje dat jo beswier hawwe. Om der wis fan te wêzen dat it fersyk dien wurdt troch de korrekte persoan, freegje wy jo (krekt as by in fersyk foar ynsjen) om jo legitimaasje. Dat kin fia DigiD of troch jo identiteitsbewiis sjen te litten op it gemeentehûs.

Gjin gebrûk rjochten

Jo kinne gjin gebrûk meitsje fan dizze rjochten as it giet om gegevens yn registers dy’t troch de wet iepenbier makke binne, lykas de Basisregistraasje Persoanen (BRP). Foar korreksjes yn de BRP nimme jo kontakt op mei de ôfdieling Publyk, ienheid Servicecentrum.

Tafersjoch op privacy

Funksjonaris gegevensbeskerming

De gemeente hat in Funksjonaris Gegevensbeskerming (FG) oansteld. De FG hat as wichtichste taak om binnen de gemeente tafersjoch te hâlden op it neilibjen fan de privacywet. Om dat dwaan te kinnen kin de FG:

 • ynformaasje sammelje oer gegevensferwurkings binnen de gemeente;
 • dy ferwurkings analysearje en beoardielje oft se oan de wet foldogge;
 • ynformaasje, advizen en oanbefellings jaan oan de organisaasje.

De FG fiert har taken ûnôfhinklik út. Dat wol sizze dat sy gjin ynhâldlike wizigings trochkriget fan it bestjoer.

Kontakt mei de FG

De kontaktgegevens fan de FG fan ús gemeente binne:

Namme: mefrou M. Takens
E-mailadres: privacy@smallingerland.nl
Postadres: gemeente Smellingerlân, o.f. Funksjonaris Gegevensbeskerming, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Autoriteit Persoansgegevens

Lanlik wurdt tafersjoch holden op de omgong mei persoansgegevens troch de Autoriteit Persoansgegevens (AP). De AP kontrolearret oft organisaasjes foldogge oan de privacywetjouwing, mar jout ek útlis oer de privacywetjouwing. Op de webside fan de AP (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) fine jo in soad ynformaasje oer privacy.