Kontakt en iepeningstiden

Fanwegen it coroanafirus is it gemeentehûs allinnich iepen op ôfspraak.

Post ferstjoere nei de gemeente? Us postadres is: Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. 

Foar ûndersteande produkten kinne jo in ôfspraak meitsje:

  • Oanfreegjen of opheljen fan de identiteitskaart, paspoart of rydbewiis
  • Bewiis fan yn libben wêze
  • Utnûging út it bûtenlân
  • Uttreksel út de Basisregistraasje Persoanen
  • Ferhuzing yn en nei gemeente Smellingerlân en nei it bûtenlân
  • Ferklearring Omtrint gedrach

Meitsje in ôfspraak

Chat

Klik op de rôze balke rjochtsûnder yn it skerm en start direkt in petear. Wy binne alle wurkdagen fia chat en telefoanysk berikber fan 8.30-16.30 oere.  

Telefoan

Belje ús op 0512 581 234.

E-mail

Folje ûndersteand kontaktformulier yn of mail nei gemeente@smallingerland.nlgemeente@smallingerland.nl.

Kontaktformulier

Feilich maile mei de gemeente

Gemeente Smellingerlân ferstjoert privacygefoelige berjochten en dokuminten fia befeilige e-mail. Wolle jo ek gebrûk meitsje fan in befeilige ferbining om wat nei de gemeente ta te stjoeren? Brûk Cryptshare. Lês yn de hantlieding hoe’t Cryptshare wurket.

Nei Cryptshare ta

Kontaktgegevens foar ôffal

Bedriuwsgebou bûtentsjinst

Telefoon: 0512 58 17 00
E-mail: afval@smallingerland.nl
Besitersadres: De Hemmen 99 en De Boeg 5 
Iepeningstiden: mo o/m fr fan 9.00 oant 16.45 oere en sa fan 9.00 oant 14.45 oere

Ekostasjon foar partikulieren

Besitersadres: De Hemmen 99
Iepeningstiden: mo o/m fr fan 9.00 

Ekostasjon foar bedriuwen 

Besitersadres: De Hemmen 99
Iepeningstiden: mo o/m fr fan 9.00 oant 16.45 oere

Carins

Carins is der foar elkenien dy’t ynformaasje, help of stipe siket by:

  • grutbringe en opgroeie;
  • soarch, wenje en wolwêzen;
  • fragen oer ynkommen en skulden;
  • meidwaan en dysels rêde kinne yn de maatskippij.

Telefoannûmer: 088 50 65 400
Sjoch foar mear ynformaasje op www.carins.nl

Parkeargaraazjes

Raadhuisplein en Van Knobelsdorffplein

Iepeningstiden: moandei o/m freed fan 6.30 oant 22.00 oere en saterdei fan 7.00 oant 22.00 oere. Sneins ticht.

Fytsestalling

Van Knobelsdorffplein

Openingstijden: elke dag van 04.45 tot  01.45 uur.

Kalamiteitetsjinst

In gefaarlike situaasje ûntdutsen bûten ús iepeningstiden om? Tink oan glês op ‘e dyk, in omwaaide beam, in gat yn de dyk of wat oars dat net wachtsje kin. Belje op wurkdagen nei 16.00 oere of yn it wykein de kalamiteitetsjinst: 06 22 97 62 64.