Paspoart

In paspoart freegje jo persoanlik oan. Dat jildt ek foar bern. Meitsje dêr in ôfspraak foar by de gemeente. 7 dagen letter kinne jo jo paspoart op ôfspraak, nei 10.30 oere, ophelje yn it gemeentehûs. Mei in paspoart reizgje jo de hiele wrâld oer. Bern en jongerein oant 18 jier hawwe foar it oanfreegjen fan in paspoart tastimming nedich fan alle gesachhawwers. Jou tastimming mei DigiD of folje it tastimmingsformulier (pdf) yn.

Wolle jo in paspoart oanfreegje, mar hawwe jo no gjin Nederlânsk reisdokumint? Belje dan mei de gemeente op 0512-581234.

Paspoart kwyt

Paspoart ferlern of stellen? Freegje by de gemeente in nij paspoart oan. Meitsje jo jo ôfspraak online, kies dan foar de opsje 'Paspoort aanvragen na verlies'. Wy meitsje in fermissingsferklearring foar jo op. Jo hoege net nei de plysje.

Meinimme

Kom goed taret op de ôfspraak. Wy nimme fingerprinten fan jo. Soargje der dêrom foar dat jo fingers goed skjin binne. Fierders moatte jo in tal saken meinimme nei de ôfspraak:

  • Alle jildige én ferrûne paspoarten en identiteitskaarten dy't jo hawwe;
  • Pasfoto dy't net âlder is as 6 moanne en dy't foldocht oan 'e easken;
  • Kontant jild of in pinpas. Jo betelje by de oanfraach.

Paspoart oanfreegje

Paspoart ophelje

Jonger as 18 jaar

Bern en jongerein oant 18 jier hawwe foar it oanfreegjen fan in paspoart tastimming nedich fan alle gesachhawwers. Kom tegearre mei jo minderjierrich bern nei it gemeentehûs foar de oanfraach.

Jou as âlder(s) of fersoarger(s) digitaal tastimming mei DigiD of folje in tastimmingsformulier yn. Nei 7 dagen hellet jo bern it paspoart sels op. Jo (of in oar) mei(e) fansels meikomme by it opheljen.

Tastimming mei DigiD

Jou tastimming mei DigiD foardat jo minderjierrich bern it paspoart oanfreget. Soargje derfoar dat it paspoart binnen 3 moanne nei it ôfjaan fan de tastimming oanfrege is. Nei dy termyn ferfalt de tastimming. Jo kinne foar mear bern tagelyk tastimming jaan. 

Tastimmingsformulier

Folje it toestemmingsformulier (pdf) yn en ûndertekenje it. Jou dit formulier mei in kopy fan jo identiteitsbewiis mei oan de âlder of fersoarger dy't meikomt by de oanfraach yn it gemeentehûs. 

Haastoanfraach

Doch in haastoanfraach as jo it paspoart flugger nedich hawwe. Foar in haastoanfraach moatte jo ekstra betelje. Freegje jo it paspoart foar 14.00 oere oan, dan leit it paspoart uterlik twa wurkdagen letter fan 10.00 oere ôf foar jo klear. Meitsje foar it opheljen fan it paspoart in ôfspraak.

Kosten

 
Soart paspoart  Kosten     Jildigens
18 jier en âlder € 83,00 10 jier
Jonger as 18 jier € 63,00 5 jier
Sakepaspoart     € 83,00 10 jier
Twadde paspoart  € 83,00 2 jier
Flechtlingepaspoart € 63,00 maksimaal 5 jier
Frjemdlingepaspoart € 63,00 maksimaal 5 jier
Haastoanfraach € 57,00 ekstra  

Foar in twadde paspoart jilde spesjale betingsten. Sjoch dêrfoar op Rijksoverheid.