Paspoart

Freegje jo paspoart persoanlik oan. Fiif wurkdagen letter helje jo jo paspoart op yn it gemeentehûs. Jo reizgje mei it paspoart de hiele wrâld oer.

Meitsje in ôfspraak:

Paspoart oanfreegje

Paspoart ôfhelje

Wat kostet it?

Oersjoch kosten paspoart
Soart paspoart Kosten     Jildich
18 jier en âlder € 74,- 10 jier
Jonger as 18 jier € 56,- 5 jier
Saaklik paspoart € 73,- 10 jier
Twadde paspoart € 73,- 2 jier
Flechtlingepaspoart € 56,- maximaal 5 jier
Frjemdlingenpaspoart    € 56,- maksimaal 5 jaar
Ferhastige oanfraach € 50,50 ekstra  

Wat hawwe jo nedich?

 • Alle jildige en ferrûne paspoarten en identiteitskaarten dy’t jo hawwe.
 • Pasfoto dy’t oan de easken foldocht
 • Kontant jild of in pinpas. Jo betelje by de oanfraach.

Jonger as 12 jier? Nim ek mei:

 • In âlder of fersoarger mei it gesach. Kom tegearre by de oanfraach. By it opheljen hoecht de folwoeksene net mei.
 • In ynfolle en ûndertekene tastimmingsformulier (pdf).
 • In jildich identiteitsbewiis fan âlden of fersoargers mei it gesach.

Handich om te witten

 • Meitsje in ôfspraak om del te kommen.
 • Flugger in paspoart nedich? Doch yn it gemeentehûs in ferhastige oanfraach foar 14.00 oere. Jo paspoart is de folgjende wurkdei klear. Dat kostet € 49,50 ekstra.
 • Foar in twadde paspoart jilde spesjale betingsten. Sjoch dêrfoar op Rijksoverheid.
 • Bern hawwe in eigen paspoart of identiteitskaart nedich om nei it bûtenlân ta te reizgjen. Freegje de identiteitskaart tegearre oan yn it gemeentehûs.
 • Reizgje jo allinnich mei jo bern nei it bûtenlân? Download it formulier foar reizgjen mei minderjierrigen op de webside fan Definsje.
 • Identiteitskaart kwyt of stellen? Freegje by de gemeente in nije oan. Wy meitsje in fermissingsferklearring foar jo op. Jo hoege net nei de plysje.