Ferklearring omtrint gedrach

In Ferklearring Omtrint it Gedrach (VOG) is in bewiis fan goed gedrach. Wurkjouwers of ynstânsjes kinne dêrom freegje. Bygelyks as jo yn de berne-opfang of yn it ûnderwiis wurkje sille. Mar ek as jo in wapenfergunning oanfreegje.

Meitsje in ôfspraak

Wat kostet it?

€ 41,35

Wat nimme jo mei?

  • Ynfolle oanfraachformulier VOG. Jo folle it formulier tegearre mei jo wurkjouwer yn.
  • In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.
  • Kontant jild of pinpas.

Handich om te witten

  • Freegje de VOG persoanlik oan. Meitsje foar it oanfreegjen fan in VOG in ôfspraak om del te kommen.
  • It Ministearje fan Feiligens en Justysje beoardielet de oanfraach. In VOG wurdt ôfjûn troch Dienst Justis.
  • It oanfraachformulier VOG krije jo fan jo wurkjouwer.
  • In fersyk fan jo wurkjouwer om de oanfraach online te dwaan?* Gean nei justis.nl
  • Jo krije twa oant fjouwer wiken nei jo oanfraach de VOG of de ôfwizing mei de post thús stjoerd.
  • Wenje jo yn it bûtenlân of hawwe jo net in fêst wen- of ferbliuwplak? Dan kinne jo in oanfraach yntsjinje by Dienst Justis.
  • Jo kinne ek in oar machtigje. De machtige persoan freget de VOG dan út jo namme oan by de gemeente dêr’t jo ynskreaun steane yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP).

*In wurkjouwer kin in VOG foar in wurknimmer ek online oanfreegje. Binne jo wurkjouwer? Jo kinne in VOG online oanfreegje by de Dienst Justis. Jo hawwe dêrfoar e-herkenning nedich. Freegje e-herkenning oan..