Ferklearring Omtrint Gedrach

In Ferklearring Omtrint Gedrach (Verklaring Omtrent Gedrag = VOG) is in bewiis fan goed gedrach. Ynstânsjes kinne derom freegje. Bygelyks as jo yn de berne-opfang, it ûnderwiis of as taksysjauffeur oan it wurk sille. Meastentiids bepaalt de ynstânsje oft jo in skriftlike of digitale oanfraach dogge.

Digitaal oanfreegje

De ynstânsje set de earste stap: dy set de VOG-oanfraach foar jo klear. Jo krije dêrnei in e-mail mei dêryn in oanfraachkoade. Log mei dy koade online yn. Kontrolearje jo oanfraachgegevens en betelje de oanfraach. Om jo oanfraach súksesfol ôf te meitsjen, hawwe jo DigiD, iDEAL en in jildich e-mailadres nedich. De kosten: €33,85.

eHerkenning

Skriftlik oanfreegje

Jo krije it oanfraachformulier fan de ynstânsje dy't de VOG fan jo freget. Folje it oanfraachformulier tegearre mei de ynstânsje (meastentiids jo wurkjouwer) yn. Meitsje in ôfspraak by de gemeente dêr't jo ynskreaun steane. Nim it folslein ynfolle formulier en jo identiteitsbewiis mei. Jo betelje by de oanfraach. De kosten: €41,35.

Ofspraak meitsje

Dienst Justis

Dienst Justis beoardielet jo oanfraach. Twa oant fjouwer wike nei jo oanfraach krije jo fan Justis de VOG oer de post thús. Wiist Justis jo oanfraach ôf? Dan krije jo dêr in brief oer. Wenje jo yn it bûtenlân, steane jo ynskreaun yn de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) of steane jo nearne ynskreaun? Freegje de VOG oan by Dienst Justis. 

Mear ynformaasje

Fragen oer de fuortgong fan jo oanfraach stelle jo oan Dienst Justis. Belje 088 9982 200. Lês mear oer de VOG op justis.nl/vog