Identiteitskaart (ID-kaart)

In identiteitskaart freegje jo persoanlik oan. Dat jildt ek foar bern. Meitsje dêr in ôfspraak foar by de gemeente. Sân dagen letter kinne jo jo identiteitskaart op ôfspraak ophelje yn it gemeentehûs. Mei in identiteitskaart reizgje jo foaral binnen Europa. Bern jonger as 12 jier hawwe foar it oanfreegjen fan in identiteitskaart tastimming nedich fan alle gesachhawwers. Jou tastimming mei DigiD of folje it tastimmingsformulier (pdf) yn.

Identiteitskaart kwyt

Identiteitskaart ferlern of stellen? Freegje by de gemeente in nijenien oan. Kies dan foar de opsje 'Identiteitskaart aanvragen na verlies'. Wy meitsje in fermissingsferklearring foar jo op. Jo hoege net nei de plysje.

Meinimme

Kom goed taret op de ôfspraak. Wy nimme fingerprinten fan jo. Soargje der dêrom foar dat jo fingers goed skjin binne. Fierders moatte jo in tal saken meinimme nei de ôfspraak:

  • Alle jildige en ferrûne paspoarten en identiteitskaarten dy't jo hawwe.
  • Pasfoto dy't net âlder is as 6 moanne en dy't oan de easken foldocht.
  • Kontant jild of in pinpas. Jo betelje by de oanfraach.

Identiteitskaart oanfreegje

Identiteitskaart ôfhelje

Jonger as 12 jier

Bern jonger as 12 jier hawwe foar it oanfreegjen fan in identiteitskaart tastimming nedich fan alle gesachhawwers. Kom tegearre mei jo minderjierrich bern nei it gemeentehûs foar de oanfraach. Jou as âlder(s) of fersoarger(s) digitaal tastimming mei DigiD of folje in tastimmingsformulier yn. Nei sân dagen hellet jo bern de identiteitskaart sels op. Jo (of in oar) mei(e) fansels meikomme by it opheljen.

Tastimming mei DigiD

Jou tastimming mei DigiD foardat jo minderjierrich bern de identiteitskaart oanfreget. Soargje derfoar dat de identiteitskaart binnen 3 moanne nei it jaan fan de tastimming oanfrege is. Nei dy termyn ferfalt de tastimming. Jo kinne foar mear bern tagelyk tastimming jaan.

Tastimmingsformulier

Folje it tastimmingsformulier (pdf) yn en ûndertekenje it. Jou dit formulier mei in kopy fan jo identiteitsbewiis mei oan de âlder of fersoarger dy't meikomt by de oanfraach yn it gemeentehûs.

Kosten

 
  Kosten  Jildigens
18 jier en âlder € 75,00  10 jier 
Jonger as18 jier  € 40,00  5 jier 
Haastoanfraach € 57,00 ekstra   

Haastoanfraach

Doch in haastoanfraach as jo de identiteitskaart flugger nedich hawwe. Foar in haastoanfraachs betelje jo ekstra. Freegje jo de identiteitskaart foar 14.00 oere oan, dan leit it dokumint de oare wurkdei fan 8.30 oere ôf foar jo klear. Meitsje ek foar it opheljen in ôfspraak.

Frijskatting oanfreegje

Yn guon gefallen is it mooglik om frijskatting foar de oanskaf fan in ID-kaart oan te freegjen. Dêrfoar kinne jo it frijskattingsformulier ID-kaart ynfolje. Yn de neikommende situaasjes is frijskatting mooglik:

  • As der frijskatting ferliend is foar de gemeentlike belestingen.
  • As de oanfraach jildt foar in bern âlder as 14 jier (fan 14 jier ôf jildt de identifikaasjeplicht).
  • As der gjin sprake is fan in jildich paspoart.
  • As der net earder frijskatting ferliend is foar de ID-kaart.

Yn gefal fan stellerij/fermissing kin net opnij frijskatting oanfrege wurde. Ynwenjende bern boppe de 18 jier moatte sels in fersyk yntsjinje en kinne net meiliftsje op de tawiisde frijskatting gemeentlike belestingen fan de âlder(s) of fersoarger(s).