Identiteitskaart

Freegje in identiteitskaart persoanlik oan. Fiif wurkdagen letter helje jo jo identiteitskaart op yn it gemeentehûs. Mei in identiteitskaart reizgje jo foaral binnen Europa.

Meitsje in ôfspraak:

Identiteitskaart oanfreegje

Identiteitskaart ôfhelje

Wat kostet it?

Identiteitskaart Kosten Jildich 
18 jier en âlder € 64,-  10 jier 
Jonger as 18 jier € 32,-  5 jier 
Ferhastige oanfraach  € 49,50 ekstra  

Wat hawwe jo nedich? 

 • Alle jildige en ferrûne paspoarten en identiteitskaarten dy’t jo hawwe. 
 • Pasfoto dy’t oan de easken foldocht. 
 • Kontant jild of in pinpas. Jo betelje by de oanfraach.

Jonger as 12 jier? Nim ek mei:

 • In âlder of fersoarger mei it gesach. Kom tegearre by de oanfraach. By it opheljen hoecht de folwoeksene net mei.
 • In ynfolle en ûndertekene tastimmingsformulier (pdf).
 • In jildich identiteitsbewiis fan âlden of fersoargers mei it gesach.

Handich om te witten

 • Meitsje in ôfspraak om del te kommen.
 • Flugger in identiteitskaart nedich? Doch yn it gemeentehûs in ferhastige oanfraach foar 14.00 oere. Jo identiteitskaart is de folgjende wurkdei klear. Dat kostet € 49,50 ekstra. 
 • Bern hawwe in eigen paspoart of identiteitskaart nedich om nei it bûtenlân ta te reizgjen. Freegje de identiteitskaart tegearre oan yn it gemeentehûs.
 • Reizgje jo allinnich mei jo bern nei it bûtenlân? Download it formulier foar reizgjen mei minderjierrigen op de webside fan Definsje.
 • Identiteitskaart kwyt of stellen? Freegje by de gemeente in nije oan. Wy meitsje in fermissingsferklearring foar jo op. Jo hoege net nei de plysje.
 • Mei de identiteitskaart reizgje jo nei de neikommende lannen.