Wykbehear

Alle wiken en alle doarpen hawwe in eigen wykbehearteam. Jo kinne wykbehear benaderje foar bygelyks in losse stoeptegel, in gefaarlik loshingjende tûke of foar ûnderhâld oan boarterstastellen. It wykbehear is fan moandei oant en mei freed telefoanysk berikber fan 8.00 oant 16.00 oere. Jo kinne by de wykbehearlokaasjes delkomme fan 9.00 oant 9.30 oere.

Wykbehear Folgeren, Fennepark, Burmania, Vrijburgh, De Tike en Nyegea

 
Dei Tiid Lokaasje
Woansdei 9.00 - 9.30 oere Wyksintrum De Utwyk, Oud Ambacht 116
Tongersdei (ûneven wiken) 9.00 - 9.30 oere Doarpshûs Op 'e Jister, Nyegea en De Tike

Belje 06 53 33 48 88 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)

Wykbehear Noardeast, De Wiken en Aldegea

 
Dei Tiid Lokaasje
Moandei, tiisdei, tongersdei, freed 9.00 - 9.30 oere Wyksintrum De Kouwe, Vogelweide 5
Woansdei 9.00 - 9.30 oere MFC De Gearrin, Aldegea

Belje 06 53 33 48 89 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)

Wykbehear Venen, Bouwen, Driehoek, Bedriuwepark A7 Noard, Drachtsterkompenije, De Houtigehage en De Rottefalle

 
Dei Tiid Lokaasje
Moandei 9.00 - 9.30 oere Doarpshûs De Huchte, De Houtigehage
Tiisdei, tongersdei 9.00 - 9.30 oere Brede skoalle De Wiken, Middelwyk 2
Woansdei 9.00 - 9.30 oere Doarpshûs It Gebouke, Drachtsterkompenije
Tongersdei (even wiken) 9.00 - 9.30 oere MFC It Werflân, De Rottefalle

Belje 06 53 33 48 90 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)

Wykbehear De Drait, Morra, Drachtsterfeart en Park Suyderwijk

 
Dei Tiid Lokaasje
Moandei o/m freed 9.00 - 9.30 oere Brede skoalle De Drait

Belje 06 53 33 48 91 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)

Wykbehear De Trisken, Himsterhout en Doarpen Súd

 
Dei Tiid Lokaasje
Moandei 9.00 - 9.30 oere Doarpshûs 't Bynt, Boarnburgum
Tiisdei, woansdei, tongersdei 9.00 - 9.30 oere Wyksintrum De Skammel, Melkkelder 84

Belje 06 53 18 08 31 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)

Wykbehear Sintrum, De Peppel, De Swetten, yndustryterrein en De Pein

 
Dei Tiid Lokaasje
Moandei, woansdei, tongersdei, freed 9.00 - 9.30 oere Wyksintrum De Utwyk
Tiisdei 9.00 - 9.30 oere Doarpshûs De Wringe, De Pein

Belje 06 53 86 79 86 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)

Wykbehear Kaden, Marke, De Singels, Noardeast fan Schwartzenberghlaan oant Kaden

Belje 06 31 10 26 36 (moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere)