Ferhúzje

Jou jo ferhuzing troch oan de gemeente dêr't jo komme te wenjen. Dat kin fan 4 wike foar de ferhuzing ôf oant 5 dagen dêrnei. Jouwe jo jo ferhuzing letter troch, dan is de datum fan trochjaan ek jo offisjele ferhúsdatum.

Ferhúzje yn of nei Smellingerlân ta

Ferhúzje jo yn of nei gemeente Smellingerlân ta, jou dat dan oan ús troch. Wy jouwe jo nije adres automatysk troch oan oerheidsorganisaasjes lykas de Belestingtsjinst en pensioenfondsen.

Ferhuzing online trochjaan

Wa kin in ferhuzing trochjaan?

 • Elkenien fan 16 jier of âlder.
 • Ferhuzing foar in oar trochjaan dat kin foar:
  • jo minderjierrich bern, as jo de âlder, fâd of fersoarger binne;
  • jo oarehelte of registrearre partner. Dat kin allinnich as jo tegearre nei in nij adres ferhúzje, of as jo partner by jo yn komt te wenjen. Sille jo byinoar wenje sûnder houlik of registrearre partnerskip? Dan moat jo freon of freondin sels de ferhuzing trochjaan;
  • jo mearderjierrich bern, as hy of sy mei ferhuzet;
  • jo âlder, as hy of sy mei ferhuzet;
  • ien dy’t ûnder kuratele stiet, as jo kurator binne;
  • in pleechbern, as jo in soarchkontrakt hawwe;
  • elke mearderjierrige dy’t jo dêrta skriftlik machtige hat.

Ferhúzje nei in adres dêr't al ien wennet

As jo by ien ynwenje sille, soargje der dan foar dat dyjinge by wa't jo ynwenje sille tastimming jout by de oanfraach.

Ferhúzje fan Smellingerlân nei oare gemeente

As jo út Smellingerlân wei nei in oare gemeente ta ferhúzje, dan hoege jo dat net oan ús troch te jaan. Jou jo ferhuzing troch oan de gemeente dêr't jo nei ta ferhúzje.

Ferhuzing trochjaan op it gemeentehûs

Jo kinne jo ferhuzing ek op it gemeentehûs trochjaan. Meitsje dêr in ôfspraak foar. As jo ferhúzje nei in hûs dêr't al ien wennet, soargje der dan foar dat de haadbewenner meikomt nei it gemeentehûs foar de oanfraach.

Kosten

In ferhuzing trochjaan kostet neat.

Emigrearje

Sjoch op de side emigraasje trochjaan as jo emigrearje.

Ferhúzje út it bûtenlân wei

Sjoch op de side ferhúzje út it bûtenlân wei as jo út it bûtenlân wei yn de gemeente Smellingerlân komme te wenjen.