Offal fuortbringe

By de ekostasjons levere jo ôffal yn. Faak kin dat fergees, mar net altyd. Tekstyl, plestik, glês en papier kinne jo ek kwyt yn de ekoparkjes. Leverje dêr ek inketpatroanen, batterijen, sparlampen, telefoans, cd’s, dvd’s en adapters yn. Ynleverje by de ekoparkjes is fergees. Sjoch op www.mijnafvalwijzer.nl of yn de Afvalwijzer-app foar in ekoparkje by jo yn 'e buert. Sjoch yn de folder wat der wol en net yn mei.

Ekostasjons

Feroaring yndieling ekostasjons fan 1 oktober 2022 ôf

By ekostasjon De Boeg ferdwynt de ôffalkontener. Dêr komme op De Hemmen twa nije konteners foar yn 't plak: ien kontener foar bankstellen en stuollen, en ien kontener foar bou- en sloopôffal.

Yn de bou- en sloopkontener kinne jo bouôffal kwyt lykas:

 • isolaasjemateriaal
 • trespa
 • houtwolsemintplaten
 • stúkloper/proteksjekarton 
 • seil

It túnhout (C-hout) ferhuzet fan ekostasjon De Hemmen nei De Boeg.

Wêrom?

Troch it fuortheljen fan de grofôffalkontener en it delsetten fan twa nije konteners kinne wy it ôffal noch better skiede.

Foar partikulieren

 • De Hemmen 99 en De Boeg 5 
 • Moandei o/m freed fan 9.00 oant 16.45 oere 
 • Sneon fan 9.00 oant 14.45 oere

Jo kinne jo ôffal fergees ynleverje

By de ekostasjons oan De Hemmen en De Boeg kinne jo it measte ôffal fergees kwyt. Om it betelber te hâlden binne der wat húsregels opsteld:

 • Leverje jo ôffal by it goede ekostasjon yn.
 • Allinnich foar ynwenners fan Smellingerlân. Wy freegje jo legitimaasjebewiis.
 • Offal skieden oanbiede (foar net-skieden ôffal krije jo in rekken).
 • Skied it ôffal fêst thús foar in soepele trochgong op it perron.
 • Maksimaal 6 besikers op it perron.
 • Swarte grûn, foar elk adres 400 kilo it jier fergees. Komme jo dêrboppe, dan kostet dat € 0,08 de kilo + € 8,00 administraasjekosten.

Undergrûnske kontener

Wenje jo yn it sintrum, dan kinne jo jo ôffal yn in ûndergrûnske kontener kwyt. Foar in ûndergrûnske ôffalkontener hawwe jo in ôfalpas nedich. Freegje dy pas oan op Tussendiepen 78. Nim by de oanfraach altyd jo ID-bewiis mei. As jo ferhúzje, kinne jo de ôffalpas lizze litte foar de nije bewenner. Bedriuwen betelje in boarch foar de ôffalpas.

Offalpas ferlern/stellen of stikken

By ferlies of stellerij kinne jo in nije pas ophelje. In nije pas kostet € 25,-. Is jo pas stikken, dan krije jo by it ynleverjen fan de stikkene pas fergees in nije pas. Helje de nije pas op by Tussendiepen 78 yn Drachten en nim jo ID-bewiis mei.

Asbest

Foar asbest jilde spesjale regels. Doch by it fuortheljen fan asbest altyd earst in sloopmelding

Medisynôffal

Leverje medisynôffal yn by jo apoteek of by it ekostasjon oan De Boeg.

Swarte grûn fuortbringe

Jo kinne foar elk adres ien kear yn 't jier fergees 400 kilo 'swarte grûn' ôfleverje by it ekostasjon oan De Hemmen. Komme jo boppe dat gewicht dan betelje jo dêrfoar. Foar 2023 is dat € 0,08 de kilo en € 8,00 administraasjekosten. Sa kinne wy de skjinnegrûnferklearring en de ôffierkosten wer betelje. Jo foardiel is dat jo net de kosten foar de skjinnegrûnferklearring (likernôch € 300,00) betelje. Dy kosten diele wy no mei meardere oanbieders.

Wat sjogge wy as swarte grûn? Skjinne túnierde en sân. Mar ek as de túnierde of it sân woartels, gers of oar grien ôffal befettet.

Grûn opnij brûke

Yn stee fan grûn of sân ôf te fieren, kinne jo der ek foar kieze om de grûn/it sân opnij te brûken, bygelyks foar it opheegjen fan de tún. Hawwe jo de grûn of it sân dêr sels net foar nedich? Freegje dan ris rûn/om by buorlju, famylje of freonen. Miskien kinne sy de grûn of it sân noch goed brûke. Uteinlik kinne jo der ek noch foar kieze om de grûn of it sân oan te bieden op in site lykas Marktplaats of yn Facebook-groepen foar twaddehânsk materialen. Faak is der noch wol ien te finen dy't de grûn of it sân graach hawwe wol.

Oare ûnderwerpen