Slope en asbest fuorthelje

Wolle jo in (part fan in) pân of wenning slope? Dan hawwe jo meastentiids net in fergunning nedich. Doch in sloopmelding fia it omjouwingsloket, ek as der asbest frijkomt. Meld dat minstens fjouwer wiken foardat de wurksumheden útein sette.

Sloopmelding dwaan

Wat kostet it?

Gjin kosten. Foar in omjouwingsfergunning betelje jo leezjes.

Wat hawwe jo nedich?

Jo DigiD-ynlochkoade

Handich om te witten

 • Partikulier en leaver in melding dwaan op papier? Draai it formulier út.
 • Asbest ûntdutsen? Doch altyd in sloopmelding, ek as it mar in bytsje asbest is.
 • Jo dogge in sloopmelding as der mear as 10 m3 ôffal frijkomt of as jo asbest fuorthelje by de sloop.
 • Sloopwurksumheden by in gebou dat foar 1994 boud is? Dan hawwe jo in asbestynventarisaasjerapport nedich. In asbestynventarisaasjebedriuw kin sa’n rapport foar jo opstelle. Sjoch foar in sertifisearre bedriuw op www.ascert.nl.
 • Allinnich in sloopmelding is genôch as jo partikulier binne en jo smite fuort:
  • net mear as 35 m2 skroefde, fêstbûne asbesthâldende (golf)platen (gjin daklaaien);
  • net mear as 35 m2 asbesthâldende fliertegels of net-lime asbesthâldende flierbedekking;
  • asbesthâldende blombakken of los asbesthâldend plaatmateriaal.
 • Behannelje materiaal dat op asbest liket altyd as asbest.
 • Sloopwurksumheden oan in gemeentlik of ryksmonumint of de sloop yn striid mei it bestimmingsplan? Freegje dan in omjouwingsfergunning oan.
 • Jo hoege neat te dwaan as:
  • by de sloop minder as 10 m3 ôffal frijkomt en jo gjin asbest ferwiderje;
  • de sloopwurksumheden net by in gemeentlik of ryksmonumint binne;
  • it slopen net yn striid is mei it bestimmingsplan.
 • Nei de sloopmelding ûntfange jo de tastimmingsbrief fan de gemeente. Leverje asbestgolfplaten oant 35 m² fergees yn by it ekostasjon. Nim de tastimmingsbrief mei.