Rôlamer oanfreegje

Is jo rôlamer ferdwûn? Meld it wei-wêzen by de gemeente. Jo krije in befêstiging fan de melding oer de mail. De chip fan de âlde rôlamer wurdt blokkearre. Jo krije in nije rôlamer. Ekstra rôlamer nedich? Nim kontakt op mei de gemeente.

Wei-wêzen rôlamer melde 

Wat kostet it? 

●    Nije rôlamer as jo rôlamer ferdwûn of skeind is op in ynsammeldei: fergees
●    Nije rôlamer as jo rôlamer op in oare dei as de ynsammeldei ferdwûn of skeind is: € 40,-
●    Ekstra griene rôlamer: € 100,-
●    Ekstra grize rôlamer: € 165,-
●    Ekstra rôlamer foar pempers as jo mear as twa bern ûnder de fjouwer jier hawwe: fergees

Handich om te witten 

●    By alle wenten hearre standert trije rôlamers. Ien foar gft (griente-, fruit- en túnôffal), ien foar restôffal en ien foar papier.
●    Komme jo yn in nijbouwenning? Freegje dan rôlamers oan by de gemeente. 
●    Hawwe jo in protte ôffal? Freegje dan in ekstra rôlamer oan.