Rôlamer oanfreegje

Freegje in nije rôlamer oan by fermissing, skansearring of as jo yn in nijbouwenning komme te wenjen. Nim kontakt op mei de gemeente.

Ekstra rôlamer

Jo kinne in ekstra rôlamer oanfreegje as jo tefolle ôffal hawwe. Is jo rôlamer fuort, meld dan in fermissing by de gemeente. Jo krije in nije rôlamer en de chip fan de âlde rôlamer wurdt blokkearre.

Fermissing rôlamer melde 

Nije rôlamer

Komme jo yn in nijbouwenning te wenjen en hawwe jo noch gjin rôlamer, freegje dan in nijen oan. Is jo rôlamer fuort of skansearre (op in ynsammeldei), freegje ek dan in nije rôlamer oan. Ofhinklik fan de reden fan jo oanfraach kinne de kosten ferskillend wêze.

By elke wenning hearre standert 3 rôlamers: ien foar griente, fruit en túnôffal (gft), ien foar restôffal en ien foar papier.

Kosten

Kosten nije rôlamer
Reden nije rôlamer Kosten
Rôlamer fuort of skansearre op in ynsammeldei Fergees
Rôlamer fuort of skansearre net op in ynsammeldei € 40,00
Ekstra griene rôlamer € 104,00
Ekstra grize rôlamer € 173,00
Ekstra rôlamer foar ruften by 2 of mear bern ûnder de 4 jier Fergees