Offal ophelje litte

Yn ús gemeente helje wy húshâldlik ôffal skieden op. De ynsammeldagen steane op  www.mijnafvalwijzer.nl  en yn de Afvalwijzer-app.

Griente-, fruit- en túnôffal (gft)

●    Gft-ôffal dogge jo yn de rôlamer mei it griene deksel.
●    Meastentiids wurd de rôlamer ien kear yn de fjirtjin dagen lege (42 kear yn it jier).
●    Set de rôlamer op de ynsammeldei foar 07.00 oere oan de dyk.
●    Helje de rôlamer foar 23.00 oere wer op. 

Plestik, Metalen ferpakkings en lege pakken Drinken (pmd)

●    Pmd-ôffal sammelje jo yn pmd-pûden. 
●    Ien kear yn de fjirtjin dagen helje wy de pûden op. 
●    Set de pûden op de ynsammeldei foar 07.00 oere oan de dyk, of hingje se oan in kroanring.
●    Pmd-pûden kinne jo ek kwyt yn de ekoparkjes.

Papier en karton

●    Papier en karton dogge jo yn de rôlamer foar papier.   
●    Ien kear yn de fjouwer wiken leegje wy de rôlamer. 
●    Set de rôlamer op de ynsammeldei foar 07.00 oere oan de dyk.
●    Helje de rôlamer foar 23.00 oere wer op. 

Húshâldlik restôffal

●    Restôffal dogge jo yn de grize rôlamer.
●    Ien kear yn de fjouwer wiken leegje wy de rôlamer. 
●    Set de rôlamer op de ynsammeldei foar 07.00 oere oan de dyk.
●    Helje de rôlamer foar 23.00 oere wer op. 
●    Wat njonken de rôlamer stiet nimme wy net mei.

Grou ôffal

●    Grou ôffal kinne wy fjouwer kear yn it jier by jo thús ophelje. Belje de gemeente om in ôfspraak te meitsjen. 
●    Grutte partijen (mear as 1,5 m³) wurde net fergees ophelle. Der komt ien del om te beoardiele hoefolle it ophelje kostet.
●    Bou- en sloopôffal, asbest en ierde helje wy net op.

Bedriuwsôffal

Bedriuwsôffal ophelje litte? Belje de gemeente foar in priisopjefte.

Ungedierte

Lêst fan ûngedierte? Belje de gemeente foar in priisopjefte.  
Hawwe jo in grut ealjebijsnêst? Of hinget it nêst op in plak dêr’t jo net goed by kinne? Belje de gemeente. Jo betelje in fêst bedrach fan € 48,50. Is der in heechwurker nedich? Dy kosten komme der dan by.
Handich om te witten
●    Sels gft-ôffal kompostearje? Keapje goedkeap in kompostfet by de gemeente. 
●    Jo pmd-pûden ophingje oan in lantearnepeal? Belje de gemeente om in kroanring oan te freegjen.
●    Wat kin wêryn? Sjoch yn de folder (pdf, 2MB).