Hoarekafergunning

Hawwe jo in hoarekabedriuw, sliterij, sportkantine of doarpshûs? Foar it ferkeapjen of skinken fan alkohol en alkoholfrije dranken hawwe jo in fergunning nedich.

Wannear fergunning

Jo hawwe in (nije) fergunning nedich as:

  • jo in hoarekabedriuw/sliterij starte, ferhúzje of oernimme.
  • de ynrjochting fan jo hoarekabedriuw/sliterij boutechnysk feroaret.
  • jo ûndernimmingsfoarm feroaret.
  • jo in terras eksploitearje wolle by jo hoarekabedriuw.

Ferskate fergunningen

Watfoar fergunning jo nedich hawwe, hinget ôf fan jo situaasje: