Klacht yntsjinje

In ferfelende ûnderfining mei de gemeente? Fine jo dat de gemeente jo better behannelje kint hie? Bygelyks omdat jo net in antwurd krigen hawwe op in brief of e-mail? Of omdat in meiwurker net fatsoenlik tsjin jo wie? Sa’n situaasje jout yrritaasje, stress en nimt tiid. Jo kinne dêr in klacht oer yntsjinje. Wy besykje binnen in wike kontakt mei jo op te nimmen.

Klacht yntsjinje

Handich om te witten

  • Giet jo klacht oer oerlêst of oer iets wat stikken is yn de iepenbiere romte? Doch dan in melding.
  • Utgongspunt is dat wy mei-inoar yn petear geane oer jo klacht. Dat kin telefoanysk of op it gemeentehûs. Binne jo dan noch net tefreden? Fan 1 jannewaris 2020 ôf wurdt jo klacht foarlein oan in ûnôfhinklike klachtekommisje. Jo wurde útnûge op in harksitting. Dêrnei jout de klachtekommisje in advys oan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders dat formeel beslút op jo klacht.
  • Bemiddelje of mediation troch in klachtekoördinator of ûnôfhinklike mediator kin ek foar in oplossing soargje. Lês mear yn de folder Bemiddeling en mediation (pdf).
  • In abbekaat de klacht foar jo yntsjinje litte? Dat kin. Binne jo buorlju, famylje of kunde en dogge jo de klacht foar in oar, dan jout dy oar jo dêrta skriftlik tastimming. Stjoer de tastimming mei hantekening derop mei mei de klacht.
  • Tsjinje jo in klacht yn út namme fan in groep? Stjoer dan in list mei nammen, adressen en hantekenings fan elkenien foar wa’t jo de klacht yntsjinje mei mei de klacht. Sa is it dúdlik dat jo foar dy groep in klacht yntsjinje meie.
  • Net tefreden oer de wize dêr’t jo klacht op ôfhannele is/ Jo kinne dan terjochte by de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman nimt jo klacht allinnich yn behanneling as de gemeente jo klacht al behannele hat.
  • Jo kinne jo klacht ek fia e-mail, brief, oan de baly of telefoanysk oan de gemeente trochjaan. Jierferslach klachten 2018.
  • Jierferslach klachten 2018 (pdf).