Beswier meitsje

Binne jo it net iens mei in beslút fan de gemeente? Bygelyks as jo oanfraach foar in fergunning of in bystânsútkearing ôfwiisd is. Dan kinne jo beswier meitsje. Nim earst kontakt mei ús op foardat jo in beswierskrift yntsjinje. Faaks kinne wy jo fragen al beäntwurdzje?

Beswierskrift yntsjinje

Wat kostet it?

  • Gjin kosten

Freegje jo in foarriedige foarsjenning oan of geane jo yn berop? Dan betelje jo griffyrjochten.

Hoe wurket it?

Brûk it beswierformulier om jo beswier digitaal nei de gemeente ta te stjoeren.

Skriftlik mei ek. Set yn jo beswier de ferstjoerdatum en it skaaimerk fan it beslút dêr’t jo beswier tsjin meitsje (of stjoer in kopy fan dat beslút mei) en jou oan wêrom’t jo it net iens binne mei it beslút. Stjoer jo beswier nei it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Smellingerlân, postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

Meitsje jo beswier fan in oar? Stjoer in tastimming fan dy persoan mei mei it beswier.

Meitsje jo beswier út namme fan in groep partikulieren? Stjoer in machtiging mei in list nammen, adressen en hantekenings fan alle persoanen dy’t beswier meitsje mei. Sa is it dúdlik dat jo it foech hawwe om út namme fan dy groep beswier te meitsjen.

Tsjinje it beswierskrift binnen seis wiken nei de dei dêr’t it beslút op ferstjoerd of bekend makke is yn. Jo komme sa foar dat jo beswierskrift net mear behannele wurde kin.

Bemiddelje en mediation

Utgongspunt is dat in beswier oplost wurdt troch mei-inoar yn petear te gean. Bemiddelje en mediation soargje faak al foar oplossing. Lês mear yn de folder Bemiddeling en mediation (pdf).

Beswierskriftekommisje

Bytiden slagget it net om yn petear ta in oplossing te kommen. Dan leit de gemeente jo beswierskrift foar oan in ûnôfhinklike kommisje. Dy kommisje advisearret de gemeente oer jo beswierskrift. De gemeente freget dy kommisje ek om advys as jo oanjouwe gjin bemiddeljen of mediation hawwe te wollen. Nei it advys fan de kommisje nimt de gemeente in beslút oer jo beswierskrift.

Beslút tydlik útstelle

Wolle jo dat de gemeente in beslút, dêr’t jo beswier tsjin yntsjinne hawwe, net útfiert? Freegje om in foarriedige foarsjenning  by de foarsjenningsrjochter fan de rjochtbank. Dat kin allinnich by driuwende saken. De rjochter bepaalt oft it beslút útstelt wurdt.

Net iens mei it beslút op jo beswierskrift?

Tsjinje dan binne seis wiken in beropskrift yn. It it beslút op jo beswier stiet wêr’t jo tsjin yn berop gean kinne.