Bestimmingsplannen besjen

Wolle jo witte oft jo op in bepaald plak yn de gemeente Smellingerlân bouwe of ferbouwe meie? Of oft jo yn in bepaald gebou in winkel of kafee iepenje meie? Of oft jo op in bepaald terrein in bedriuw fêstigje meie? Yn in bestimmingsplan stiet oft dat mei. Besjoch de measte bestimmingsplannen online fia Planviewer.

Planviewer 

Jo kinne ek in ôfspraak meitsje om in bestimmingsplan op it gemeentehûs te besjen.

Wat is in bestimmingsplan?

  • Yn in bestimmingsplan stiet hoe’t in gebiet yn de gemeente Smellingerlân brûkt wurde mei. Bygelyks foar wenje, yndustry of lânbou.
  • Yn in bestimmingsplan stiet ek wat der boud wurde mei op dat terrein en hoe heech oft it gebou wêze mei. Tink oan wenhuzen of bedriuwen.
  • Fierder steane der regels yn in bestimmingsplan oer wêr’t in gebou foar bedoeld is. Bygelyks as winkel, bedriuw of om yn te wenjen.

In bestimmingsplan bestiet út:

  • In kaart;
  • Regels foar gebrûk en gebouwen;
  • Utlis oer wat wol en net mei.

Handich om te witten

  • In bestimmingsplan jildt foar elkenien: ynwenners, bedriuwen en organisaasje. Mar ek foar de gemeente sels.
  • Binne jo der net wis fan oft jo plan binne it bestimmingsplan past? Meitsje in ôfspraak mei de gemeente om te oerlizzen oer jo plan.