Besiteradres en iepeningstiden

Gauke Boelensstraat 2, Drachten

It gemeentehûs is op ôfspraak iepene l Betelje sa folle as mooglik mei PIN.

Wy binne op wurkdagen telefoanysk berikber fan 8.30-16.30 oere

T (0512) 581 234 | T (0512) 581 700 (Milieuservice)
E gemeente@smallingerland.nl

Gemeentenijs folgje? Abonnearje jo op de nijsbrief!

MEAR KONTAKT