Pieter van der Zwan

 • Wethâlder
 • Twadde lokoboargemaster

KontaktgegevensWethouder Pieter van der Zwan

Portefúlje

 • Sosjaal Domein (Wmo, Jeugd, Partisipaasjewet, Wsw)
 • Earmoedebelied
 • Lokaal wolwêzens- en sûnensbelied
 • Underwiis (ynklusyf gearwurking O3)
 • Sport 
 • Wurdt by ôfwêzigens ferfongen troch wethâlder Hoekstra

Belutsenens wiken en doarpen

 • De Folgeren
 • Fennepark
 • Burmaniapark/Vrijburgh
 • Aldegea
 • Drachtsterkompenije
 • Houtigehage
 • De Wylgen

Njonkenfunksjes

 • Feriening Fryske Gemeenten (FFG): bestjoerslid
 • Kommisje Sunens, Wolwêzen, Underwiis en Sport FFG: foarsitter
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): lid bestjoer/Ried fan Tafersjoch y.o.
 • Zilt – Partner in het publieke domein: eigener