Tinkteken op grêf

Foar it pleatsen fan in tinkteken op in grêf (faak in grêfstien) is in fergunning nedich. Meastentiids docht de stienhouwerij (op fersyk fan de famylje) de oanfraach by de gemeente.

Fergunning tinkteken oanfreegje (pdf)

Wat kostet it?

  • Tinkteken foar inkeld grêf, twa-djip grêf en dûbeld grêf: € 75,-
  • Tinkteken foar bernegrêf, urnegrêf en persoanlik struifek: € 37,-

Handich om te witten

  • Lês mear oer de regels foar it oanfreegjen fan in tinkteken.
  • Op it oanfraachformulier stiet ynformaasje oer de betingsten foar it pleatsen fan in tinkteken.
  • De gemeente ûnderhâldt de begraafplakken, de tinktekens en de beplanting.
  • Op de begraafplakken De Wâldhôf, Slingehof en it Suderbegraafplak stiet in flinterrots. Alden dy’t harren berntsje ûnder it swierwêzen, befalling of koart dêrnei ferlieze, kinne in glêzen tinkflinter op de rots pleatse litte. Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei de flinterkoördinator op telefoannûmer of vlinderrotsensmallingerland@gmail.com 
  • Besjoch ek de side begrave.