Oanjefte ferstjerren

Oanjefte fan ferstjerren dogge jo yn de gemeente dêr’t ien ferstoarn is. Meastentiids docht de útfeartfersoarger oanjefte. Jo kinne as neibesteande ek sels oanjefte dwaan.

Kosten

€ 15,70

As útfeartfersoarger oanjefte dwaan

As útfeartfersoarger hawwe jo nedich:

 • eHerkenning.
 • Fêstigingsnûmer fan de Keamer fan Keaphannel.
 • Boargerservicenûmer fan de ferstoarne.
 • Ynlochgegevens iDeal (jo betelje daliks by de online oanjefte).
 • Ferklearring fan natuerlik ferstjerren, opmakke troch de behanneljende dokter. Is der in ferklearring fan ferstjerren troch de skôgjende dokter fan de GGD ôfjûn? Dan stjoert de GGD dy sels nei de gemeente op. Jo hawwe dan ek net in B-slúf nedich.
 • B-slúf. Dêr sit in formulier yn dêr’t de dokter de oarsaak fan it ferstjerren op ynfolle hat foar it CBS. Stjoer de B-slúf sa gau as mooglik op nei gemeente Smellingerlân, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Tink derom: it is belangryk dat jo fuort nei de online oanjefte it nûmer fan de akte fan ferstjerren op de B-slúf notearje yn it dêrfoar bedoelde fak.
 • Is de begraffenis of kremaasje binnen 36 oeren nei ferstjerren? Dan is in ferklearring fan gjin beswier fan de behanneljende dokter en fan de offisier fan justysje nedich.
 • Is de begraffenis of kremaasje mear as 6 wurkdagen nei ferstjerren? Dan is in ferklearring fan gjin beswier fan de behanneljende dokter nedich.

As útfeartfersoarger kinne jo de oanjefte ek digitaal dwaan:

Digitaal oanjefte ferstjerren dwaan

As neibesteande sels oanjefte dwaan

Jo kinne as neibesteande ek sels oanjefte dwaan. Belje dan de gemeente foar it meitsjen fan in ôfspraak op it gemeentehûs.

As neibesteande nimme jo mei:

 • In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.
 • In doktersferklearring fan it ferstjerren.

Dit moatte jo witte

 • Soargje dat de oanjefte fan ferstjerren dien wurdt foardat de begraffenis of kremaasje is.
 • Is ien yn it bûtenlân ferstoarn? Dat jouwe jo troch oan de wengemeente yn Nederlân. Dêrfoar hawwe jo in (legalisearre) ferstjerakte nedich út it plak dêr’t de belutsene ferstoarn is.
 • Begrave of kremeare fan de ferstoarne mei net earder as 36 oeren en net letter as 6 wurkdagen nei ferstjerren.
 • Mear ynformaasje oer oanjaan fan ferstjerren kinne jo fine op Rijksoverheid.nl.
 • Besjoch ek de siden Begrave en jiskebestimmingen en Fergunning tinkteken grêf oanfreegje.