Ferstjerren oanjaan

Fersko nei

Oanjefte fan ferstjerren dogge jo yn de gemeente dêr’t ien ferstoarn is. Meastentiids docht de útfeartfersoarger oanjefte. Jo kinne as neibesteande ek sels oanjefte dwaan. Belje de gemeente foar it meitsjen fan in ôfspraak. De útfeartfersoarger kin de oanjefte ek digitaal dwaan.

Digitaal oanjefte ferstjerren dwaan

Wat kostet it?

€ 13,80

Wat hawwe jo nedich?

 • eHerkenning
 • Fêstigingsnûmer fan de Keamer fan Keaphannel
 • Boargerservicenûmer fan de ferstoarne
 • Ynlochgegevens iDeal (jo betelje gelyk by de online oanjefte)
 • Ferklearring fan natuerlik ferstjerren, opmakke troch de behanneljende dokter. Is der in ferklearring fan ferstjerren troch de skôgjende dokter fan de GGD ôfjûn? Dan stjoert de GGD dy sels nei de gemeente op. Jo hawwe dan en net in B-slûf nedich.
 • B-slûf. Dêr sit in formulier yn dêr’t de dokter de oarsaak fan it ferstjerren ynfolle hat foar is CBS. Stjoer de B-slûf sa gau as mooglik op nei gemeente Smellingerlân, Postbus 10.000 9200 HA Drachten. Tink derom: it is wichtich dat jo gelyk nei de online oanjefte it nûmer fan de ferstjerakte op de B-slûf notearje yn it dêrfoar bedoelde fek.
 • Begraffenis of kremaasje binnen 36 oeren nei ferstjerren? Dan is in ferklearring fan gjin beswier fan de behanneljende dokter en fan de offisier fan justysje nedich.
 • Begraffenis of kremaasje mear as seis wurkdagen nei ferstjerren? Dan is in ferklearring fan gjin beswier fan de behanneljende dokter nedich.

Wat nimme jo mei?

 • In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.
 • In doktersferklearring fan it ferstjerren.

  Handich om te witten

  • Soargje dat de oanjefte fan ferstjerren dien wurdt foardat de begraffenis of kremaasje is.
  • Is ien yn it bûtenlân ferstoarn? Dat jouwe jo troch oan de wengemeente yn Nederlân. Dêrfoar hawwe jo in (legalisearre) ferstjerakte nedich út it plak dêr’t de belutsene ferstoarn is.
  • Begrave of kremeare fan de ferstoarne mei net earder as 36 oeren en net letter as seis wurkdagen nei ferstjerren.
  • Mear ynformaasje oer oanjaan fan ferstjerren kinne jo fine op Rijksoverheid.nl.
  • Besjoch ek de siden Begrave en Tinkteken op grêf.