Begrave en jiskebestimmingen

Yn gemeente Smellingerlân binne der fjouwer gemeentlike begraafplakken. Elk begraafplak hat ferskillende mooglikheden foar begraven, it pleatsen fan in urn of it ferstruien fan jiske. Hjirûnder fine jo mear ynformaasje.

Gemeentlike begraafplakken

 
Begraafplak Lokaasje Mooglikheden
Begraafplak Slingehof Overstesingel 1, Drachten
  • Begrave yn in inkeld grêf, dûbeld grêf of bernegrêf
  • It pleatsen fan in urn yn in urnegrêf, yn de urnemuorre of op it sierurnefjild
  • It ferstruien fan jiske op in persoanlik struifek of op it algemiene struifjild
Begraafplak De Wậldhôf Rydwei 3, De Pein
  • Begrave yn in inkeld grêf, dûbeld grêf of bernegrêf
  • It pleatsen fan in urn yn in urnegrêf, yn de urnemuorre of op it sierurnefjild
  • It ferstruien fan jiske op in persoanlik struifek of op it algemiene struifjild
Suderbegraafplak Burgemeester Wuiteweg 89, Drachten
  • Begrave yn in inkeld grêf, dûbeld grêf of bernegrêf
  • It pleatsen fan in urn yn in urnegrêf, yn de urnemuorre of op it sierurnefjild
  • It ferstruien fan jiske op in persoanlik struifek of op it algemiene struifjild
Begraafplak Jezus Leeft Folgerster Loane 74 en 76, Drachtsterkompenije
  • Begrave yn in inkeld grêf, dûbeld grêf of bernegrêf

Kosten

Hjirûnder fine jo mear ynformaasje oer de kosten en it ûnderhâld fan in grêf. Jo kinne ek in grêf reservearje.

Kosten inkeld grêf
 
Pakket Kosten
Reservearje grêf (per jier) € 123
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 1.899
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 3.237
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 5.580
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 1.111
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 1.899
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 3.237
Kosten dûbeld grêf

In dûbeld grêf is in grêf foar 2 persoanen neist inoar.

 
Pakket Kosten
Reservearje grêf (per jier) € 209
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 3.235
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 5.458
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 9.549
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 1.881
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 3.235
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 5.458
Kosten twa-djip grêf of islamitysk grêf

In twa-djip grêf is in grêf foar 2 persoanen boppe inoar. In islamitysk grêf is in grêf foar 1 of 2 persoanen. It hollenein fan in islamitysk grêf wiist yn de rjochting fan Mekka.

 
Pakket Kosten
Reservearje grêf (per jier) € 165
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 2.561
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 4.440
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 7.974
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 1.455
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 2.561
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 4.440
Kosten bernegrêf
 
Pakket Kosten
Reservearje grêf (per jier) € 54
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 827
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 1.350
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 2.247
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 500
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 827
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 1.350

Tinkflinter op flinterrots

Op de begraafplakken De Wâldhôf, Slingehof en it Suderbegraafplak stiet in flinterrots. Alden dy't harren berntsje ûnder de swangerskip, befalling of koart nei de befalling ferlern hawwe, kinne in glêzen tinkflinter op 'e rots pleatse litte. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de flinterkoördinator op telefoannûmer 06 303 895 94. Jo kinne ek in e-mail stjoere nei ​​​​​ernaregenboog@gmail.com.

Kosten urnegrêf

In urnegrêf is in grêf foar 1 of 2 urnen.

 
Pakket Kosten
Reservearje grêf (per jier) € 62
Hier en ûnderhâld foar 5 jier € 577
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 953
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 1.557
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 2.591
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 577
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 953
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 1.557
Kosten urn yn urnemuorre
 
Pakket Kosten
Reservearje urnnis (per jier) € 51
Hier en ûnderhâld foar 5 jier € 481
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 794
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 1.298
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 2.160
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 481
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 794
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 1.298
Kosten hier en ûnderhâld urn op sierurnefjild

In sierurn wurdt pleatst boppe de grûn op in stripe grien.

 
Pakket Kosten
Reservearje plak (per jier) € 31
Hier en ûnderhâld foar 5 jier € 288
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 476
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 778
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 1.295
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 288
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 476
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 778
Kosten ferstruien jiske op persoanlik struifek

In persoanlik struifek is in struiplak foar de jiske fan 1 of 2 persoanen. Jo kinne dêr in ​​​​​​tinkteken by pleatse.

 
Pakket Kosten
Reservearje persoanlik struifek (per jier) € 62
Hier en ûnderhâld foar 5 jier € 577
Hier en ûnderhâld foar 10 jier € 953
Hier en ûnderhâld foar 20 jier € 1557
Hier en ûnderhâld foar 40 jier € 2.591
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 5 jier € 577
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 10 jier € 953
Ferlinging hier en ûnderhâld mei 20 jier € 1.557

Kosten begraafrjocht

Neist de kosten foar hier en ûnderhâld fan it grêf, betelje jo as neibesteande ek de kosten foar it begraafrjocht, it pleatsen fan de urn of it ferstruien fan jiske. Begraafrjocht is it iepenjen en sluten fan it grêf.

 
Begraafrjocht Moandei o/m freed
(9.00-15.00 oere)
Sneon
(9.00-15.00 oere)
Begraafrjocht folwoeksene € 419 € 628,50
Begraafrjocht bern € 209 € 313,50
Pleatsen urn € 209 € 313,50
Ferstruien jiske € 60 € 313,50
Ferstruien jiske ynkl. pleatsen nammeplaatsje € 89 € 313,50

Kosten oare aktiviteiten

 
Aktiviteit Kosten
Oerboeken gebrûksrjocht € 46
Grêfkelder stichtsje € 258
Grêf skodzje € 209
Fergunning opgraving € 80
Begelieding opgraving € 419
Begelieding opgraving bern € 209

Ek ynteressant foar jo