Begrave

Gemeente Smellingerlân hat fjouwer gemeentlike begraafplakken: Slingehof, De Wâldhôf, Suderbegraafplak en Jezus Leeft.

E-mail stjoere oer begrave

Wat kostet it?

Besjoch de tariven

Handich om te witten

  • Begraafplak Slingehof oan de Overstesingel 1 yn Drachten hat romte foar inkelde grêven, dûbelde grêven, bernegrêven, urnen (yn in grêf, muorre of sierurnefjild) en it útstruie fan jiske op in persoanlik struifek of algemien struifjild.
  • Begraafplak De Wâldhôf oan de Rydwei 3 op De Pein hat romte foar inkelde grêven, twa-djip grêven, dûbelde grêven, bernegrêven, islamityske grêven, urnen (yn in grêf of muorre) en it útstruien fan jiske op in persoanlik struifek.
  • It Suderbegraafplak oan de Burgemeester Wuiteweg 89 yn Drachten hat romte foar inkelde grêven, dûbelde grêven, bernegrêven, urnegrêven en it útstruien fan jiske op in persoanlik struifek of algemien struifjild.
  • Begraafplak Jezus Leeft oan de Folgerster Loane 74 en 76 yn Drachtsterkompenije hat romte foar inkelde grêven.
  • Alle grêven binne hiergrêven foar 10, 20 of 40 jier (urnen fan 5 jier ôf). Ferlinge kin mei minimaal fiif jier.
  • In plak reservearje om begroeven, byset of útstruid te wurden? Dat kin. Jo betelje in jierliks reservearringstaryf it grêf.
  • Hawwe jo fragen? Njonken maile fia de knop 'E-mail stjoere oer begrave', meie jo ek belje mei it algemiene telefoannûmer fan it gemeentehûs: 0512 581234.
  • Besjoch ek de side Tinkteken op in grêf..