Wykmanagers

De wykmanager hâldt yn 'e gaten wat der yn 'e wiken en doarpen fan Smellingerlân spilet. Mei bewenners en organisaasjes besjocht hy wat der nedich is om de wyk of it doarp te ferbetterjen. De wykmanagers soargje ek foar de wykatlas: in neislachwurk mei ynformaasje oer it wen- en leefklimaat yn wiken, buerten en doarpen. De wykatlas ferskynt om de 2 jier.

Doarpen en wiken fan elke wykmanager

Smellingerlân hat 2 wykmanagers mei elk in eigen regio, ferdield yn east en west.

Wykmanager east: Sietze van der Weij
E-mail: s.van.der.weij@smallingerland.nl

Wykmanager west: Erik Kort
E-mail: e.kort@smallingerland.nl

 
Wiken east Wiken west
De Rottefalle De Drait
De Houtigehage De Trisken
Drachtsterkompenije Helmhout
Noardeast     Boarnburgum/Koartehimmen
De Wiken De Wylgen/Smelle Ie
De Bouwen De Feanhoop
De Venen Goaiïngahuzen
Sintrum     Aldegea
De Folgeren Nyegea
Fennepark De Pein
Burmaniapark De Tike
Vrijburgh Morrapark
De Swetten Maartenswouden
De Singels Wenwyk Drachtsterfeart
  Himsterhout
  Yndustryterrein De Haven

Buertbudzjet

Freegje it buertbudzjet oan as jo in plan hawwe dêr't de leefberens yn jo wyk, buert of doarp grutter fan wurdt.