Buertbudzjet oanfreegje

Hawwe jo in plan dêr’t de leefberens yn jo wyk, buert of doarp grutter mei wurdt? Wykrieden, ferienings foar doarpsbelang of ynwenners fan in wyk of doarp kinne by de gemeente in bydrage oanfreegje foar in foarsjenning of aktiviteit.

Buertbudzjet oanfreegje

Handich om te witten

  • De foarsjenning of aktiviteit is rjochte op ferbetterings yn de direkte wenomjouwing, is iepenbier tagonklik en berikket safolle as mooglik ynwenners fan de wyk of it doarp. Ynwenners hoege net lid te wêzen of te beteljen om der gebrûk fan meitsje te kinnen.
  • Jo betelje sels in part fan de kosten, bygelyks troch in sponsor of eigen wurksumheid. De rjochtline dêrfoar is 20 persint. Foegje by de oanfraach in stappeplan en in begrutting ta.
  • Allinnich kosten dy’t in direkt ferbân hâlde mei de foarsjenning of aktiviteit komme foar in bydrage fan de gemeente yn oanmerking.
  • Binne jo ynwenner? Foegje dan in hantekeningelist mei minstens 25 meistanners út de wyk of it doarp ta oan de oanfraach. It is ek handich om de wykried of feriening fan doarpsbelang op ‘e hichte te stellen.
  • It plan is binnen ien jier útfierd.
  • It plan is net yn striid mei gemeentlik belied en is net in ûnderdiel fan rinnende projekten of prosedueres.
  • De gemeente hat net al earder (negatyf) oer it plan besletten.
  • Foar alle wiken en doarpen is in bedrach reservearre. Op is op.