Learlingeferfier oanfreegje

Ferfier of in fergoeding fan de reiskosten nedich foar jo bern nei skoalle ta en werom? Lês de taljochting (pdf) en freegje learlingferfier oan foar 1 juny.

Learlingeferfier oanfreegje 2020-2021 (pdf) 

Foar wa?

De ôfstân nei de tichtstby tagonklike skoalle is mear as

 • 6 kilometer foar basisûnderwiis (PO)
 • 3 kilometer foar spesjaal basisûnderwiis (SBO)
 • 2 kilometer foar spesjaal ûnderwiis (SO)

Wat kostet it?

 • It bern giet nei it (fuortset) spesjaal ûnderwiis: gjin eigen bydrage.
 • It bern giet nei it basisûnderwiis of nei it spesjaal basisûnderwiis en it korrizjearre sammelynkommen fan beide âlden leit ûnder de noarm: gjin eigen bydrage.
 • Oars betelje jo in eigen bydrage foar maksimaal twa bern de húshâlding.
 • Is it bern jonger as 9 jier? It bern mei altyd gebrûk meitsje fan taksyferfier. Bringe en helje jo it bern sels? Jo krije in kilometerfergoeding.
 • Is it bern 9 jaar of âlder? It bern kin allinnich op advys fan de skoalle gebrûk meitsje fan taksyferfier. Bringe en helje jo it bern sels? Jo krije in fergoeding op basis fan in jierkaart foar it iepenbier ferfier. Hawwe jo mear bern dy’t rjocht hawwe op learlingeferfier? Jo krije in kilometerfergoeding.
 • Giet it bern op de fyts of bromfyts? Jo krije in fyts- of bromfytsfergoeding.

Handich om te witten

 • Learlingeferfier freegje jo oan by de gemeente dêr’t it bern langduorjend ferbliuwt. Dat kin in oare gemeente wêze dan wêr’t it bern ynskreaun stiet.
 • Der wurdt gjin fergoeding mei weromwurkjende krêft betelle.
 • Begelieding is primêr in taak fan de âlden. Sy moatte dat sels regelje.
 • Learlingeferfier is allinnich ferfier fan wenning nei skoalle ta en werom.
 • By ko-âlderskip tsjinje beide âlden in oanfraach yn foar learlingeferfier by de gemeente dêr’t sy ynskreaun steane..
 • Bepaal de koartste rûte yn de ANWB-rûteplanner.
 • In learling yn it (fuortset) spesjaal ûnderwiis dy’t yn in ynternaat of pleechhúshâlding ferbliuwt kin yn oanmerking komme foar wykein- en fakânsjeferfier.
 • In learling dy’t langduorjend earne oars ferbliuwt fanwegen medyske redenen en dêr ek nei skoalle ta gie komt net yn oanmerking foar wykein- en/of fakânsjeferfier.