Start- en reemelding ferbouwing

Is jo omjouwingsfergunning goedkard? Dan is der noch in stap te nimmen foardat jo oan 'e slach kinne: it melden fan de startdatum. Binne jo klear mei (fer)bouwen? Doch dan in reemelding.

Start- of reemelding dwaan

Dit moatte jo witte

  • Jou sawol de start- as de reemelding mei itselde formulier oan ús troch.
  • Jou de datums troch dêr’t de (fer)bou echt op begjint of einiget, ek al dogge jo de melding pas letter.