Fuortrekke en fûne foarwerpen

Binne jo wat kwyt of hawwe jo wat fûn? Jou it troch oan de gemeente.

Fûn of ferlern melde

Handich om te witten

  • Jo in foarwerp ôf by de gemeente. Jo krije in befêstiging. Is it foarwerp maksimaal (om de ) € 450 wurdich? Dan bewarret de gemeente is foarwerp trije moannen. Dêrnei wiist de gemeente in eigner oan. Is it foarwerp mear wurdich? Dan is de bewartermyn ien jier.
  • It foarwerp thús bewarje kin ek. Meld by de gemeente dat jo wat fûn hawwe en soargje dat der neat mei it foarwerp bart.
  • Bewarret de gemeente it foarwerp? Dan freegje wy de eigner om del te kommen om it foarwerp te besjen.
  • Bewarje jo it foarwerp sels? Dan freegje wy de eigner kontakt me jo op te nimmen foar mear ynformaasje of om it foarwerp te besjen.
  • Is der sprake fan dieverij? Doch altyd oanjefte by de plysje. Jo de gemeente ek ynformaasje oer it stellen foarwerp.
  • Jo foarwerp weromfûn? Wy nimme kontakt mei jo op. Nim by it opheljen fan jo foarwerp jo legitimaasjebewiis mei.
  • Binne jo in fyts kwyt? Doch dan altyd oanjefte by de plysje.
  • Binne jo in bist kwyt of hawwe jo in bist fûn, belje dan mei diere-asyl De Swinge, tel: (0512) 54 31 14.
  • Fine jo in dea bist? Bring jo wykteam op ‘e hichte.