Ferkearsûnfeilige situaasje melde

As jo in ferkearsûnfeilige situaasje sjogge, dan kinne jo dêr in melding fan meitsje. Tink oan in ûnoersichtlik krúspunt, linen op 'e dyk dy't min te sjen binne of in plak dêr't faak te hurd riden wurdt. Wy ûndersykje de situaasje en sjogge nei in oplossing binnen ús mooglikheden.

Ferkearsûnfeilige situaasje melde

Hjirûnder fine jo meldingen dy't wy faak krije, en de antwurden dy't wy meastentiids op dy meldingen jouwe.

Te hurd ride

De gemeente kin maatregels nimme as oantoand wurde kin dat der faak te hurd riden wurdt en dat dat ta skea fan de ferkearsfeiligens is. Dat kin troch drompels oan te bringen of de ynrjochting fan de dyk oan te passen. Dat docht de gemeente lykwols allinnich by grut ûnderhâld. Dêrom kin salang't it duorret in tydlik snelheidsdisplay pleatst wurde. Dat makket bestjoerders bewust fan harren snelheid.

Te min parkearplakken

De gemeente krijt faak fersiken foar it oanlizzen fan ekstra parkearplakken. De gemeente stelt oan de hân fan parkearnoarmen fêst hoefolle parkearplakken der earne komme moatte. De gemeente leit net samar ekstra parkearplakken oan, omdat dat faak ta skea fan it grien yn de gemeente is.

Der wurdt foar myn útrit parkearre

As ûnbekende ferfiermiddels foar jo útrit of garaazje parkearje, kin dat tige hinderlik foar jo wêze. Parkearje foar in útrit of garaazje is by definysje ferbean. As dat bart, falt dat ûnder ferkeard parkeare, en dêr kinne boetes foar skreaun wurde. Regelmjittich wurdt frege oft de gemeente in wyt krús pleatse kin, mar dy wurde hast nea pleatst. De reden d6erfoar is dat ferkeard parkeare in kwestje fan gedrach is. In wyt krús hat gjin juridyske status: de persoan sil der wierskynlik noch altyd parkeare. Fierders draacht it net by oan in kreas strjitbyld.

Om ûnder mear dy redenen pleatst de gemeente gjin wite krusen foar útritten of garaazjes. By hinderlik parkearjen of it blokkearjen fan 'e dyk advisearje wy jo de bestjoerder oan te sprekken op syn of har gedrach. Helpt dat net, dan is de ferfolchstap kontakt op te nimmen mei hanthavening of de plysje.

Handicapteparkearplak

In handicapteparkearplak op kenteken kinne jo oanfreegje fia dizze link.

Laadpeal elektryske auto

In iepenbiere laadpeal kinne jo oanfreegje fia dizze link.

Bebuording

De gemeente pleatst allinnich de nedige bebuording. Dat betsjut dat de gemeente der dus ek gjin ekstra bebuording by pleatst. Dêrmei foarkomt de gemeente in 'oerwâld' oan buorden en binne de nedige buorden goed sichtber. As de bebuording net kloppet, hearre wy dat graach fan jo. Dat kinne jo melde fia de meldingsknop boppe-oan dizze side. Op basis fan jo melding sille wy sjen wat der mis is en hoe't wy dat oplosse kinne.

Sebrapaden

Foar de oanlis fan sebrapaden folget de gemeente lanlike rjochtlinen. De gemeente wol in sa feilich mooglike ferkearssituaasje foar alle brûkers. As in sebrapaad de situaasje net feiliger makket, wurdt dy dêrom net pleatst.

Pealtsjes en hikjes

Pealtsjes en hikjes op kuier- en fytspaden binne net winsklik. Dat hat meardere redenen. Pealtsjes op kuier- en fytspaden binne faak de oarsaak fan iensidige ûngemakken fan kuierders en fytsers. Dat betsjut dat in soad fytsers tsjin in pealtsje of hikje oan ride en dan falle (en mooglik ferwûne reitsje). Fierders binne pealtsjes in behindering foar de trochgong fan brânwacht en ambulânse, mar ek foar minsken mei in fysike beheining of foar berneweinen.

Sicht en ferkearsspegels

De gemeente is tige ôfhâldend mei it pleatsen fan ferkearsspegels. In spegel is yn de measte gefallen gjin oplossing foar it (sicht)probleem, omdat ferkearsspegels oer it algemien in fertekene byld jouwe fan de ferkearssituaasje. Dat jildt yn it bysûnder foar ferkearsdielnimmers dy't op it oanbelangjende plak net goed bekend binne. Ek binne fytsers en kuierders amper sichtber yn in spegel omdat se, troch de fertekening, hiel lyts wurde. Dat is neidielich foar de ferkearsfeiligens.

Allinnich yn hiel bysûndere situaasjes dêr't it sicht folslein ûntbrekt foegje spegels wat ta oan de ferkearsfeiligens. Dy situaasje komt amper foar yn de gemeente.

Soms is der sprake fan sichtbehinderjende begroeiïng. Oer it algemien is yn in 30 km/h-sône allinnich sprake fan sichtbehindering as de begroeiïng ticht by de râne fan de rydbaan komt en sa heech is dat it ferkear (út in ferfiermiddel wei) der net oerhinne sjen kin. Stiet de begroeiïng op romme ôfstân fan de rydbaan, dan is der oer it algemien foldwaande mooglikheid, eventueel mei oanpaste snelheid, oant it krúspunt ta op te riden en sa sicht te krijen op it krusende ferkear.

By hegere snelheden (bygelyks 50 km/h), kin al earder sprake wêze fan sichtbehindering. De ferkearskundige fan de gemeente beoardielet oft der sprake is fan sichtbehinderjende begroeiïng. As der sprake is fan sichtbehinderjende begroeiïng, is de eigener fan de beplanting ferplichte dy te snoeien of eventueel fuort te heljen.

As in muorre fan bygelyks in skuorre soarget foar sichtbehindering, dan moat it ferkear him yn syn gedrach oanpasse oan dy situaasje. De gemeente nimt yn sokke gefallen meastal gjin maatregels.