Omjouwingsfergunning oanfreegje

Hawwe jo (fer)bouplannen? Wolle jo slope, in beam kappe, in ynrit oanlizze of jo bedriuw feroarje? Mei in omjouwingsfergunning regelje jo dat yn ien kear fia it omjouwingsloket. Jo krije binnen acht wiken berjocht.

Omjouwingsloket

Hoe lang duorret it? 

Ienfâldige proseduere

  • Ienfâldige oanfragen lykas bouwe, kappe en slope komme it meast foar. Dy proseduere neame wy de reguliere proseduere. Jo krije de beslissing binnen acht wiken.
  • Dy termyn mei de gemeente ien kear mei seis wiken ferlinge. Dat kin foarkomme as wy de oanfraach net binnen acht wiken in beoardieling jûn hawwe kinne.
  • De termyn fan acht wiken start wannear’t de fergunning folslein yntsjinne is. It foaroerlis oer de fergunning telt net mei foar de termyn.

Utwreide proseduere

  • Yn bysûndere gefallen jildt in útwreide proseduere. Bygelyks by in omjouwingsfergunning foar it miljeu en, bytiden, as de oanfraach ôfwykt fan it bestimmingsplan.
  • De beslistermyn by de útwreide proseduere is seis moannen. Dy termyn meie wy mei seis wiken ferlinge. De lange termyn is nedich omdat ferskillende partijen advisearje oer de fergunningsoanfraach.

Wat kinne jo dwaan? 

Fergunningstsjek

In fergunning is net alle kearen nedich. Bygelyks foar in kajút, skûtelantenne of oanbou. Foar oare ferbouwings is wol in fergunning nedich. Doch in fergunningstsjek fia it Omgevingsloket of nim kontakt op mei de gemeente.

Foaroerlis

Hawwe jo yngewikkelde plannen? Twifelje jo oft it plan oan de wolstânseasken foldocht of binnen it bestimmingsplan past? Of wolle jo wat feroarje oan in monumint? Lis jo plan foar oan de gemeente. Sa’n foarriedige beoardieling is fergees. Doch it foardat jo de oanfraach omjouwingsfergunning yntsjinje. Jo komme foar dat jo foar ferfelende ferrassingen komme te stean yn it fergunningstrajekt. Jo krije binnen seis wiken in reaksje. Jo bouplannen of ferbouplannen kinne ek gefolgen hawwe foar wennings deunby jo. Stel jo buorlju op ‘e tiid op de hichte.

Slope

Foar sloopwurk en it fuort heljen fan asbest út jo pân hawwe jo meastentiids net in omjouwingsfergunning nedich. Tsjek de betingsten foar slope en asbest fuorthelje.

Sjenswize

Bytiden is it yn it foar al dúdlik dat belanghawwenden, lykas buorlju, beswier meitsje sille tsjin jo bouplannen. Kom beswier nei de tiid foar troch de buorlju yn it foar harren miening (sjenswize) troch te jaan oan de gemeente.

Handich om te witten 

  • Nei it beslút hawwe belanghawwenden noch seis wiken de tiid om beswier te meitsjen of yn berop te gean. Jo meie alfêst bouwe of ferbouwe. Dochs riede wy jo oan te wachtsjen oant de beswiertermyn oer is. Jo binne der dan wis fan dat der gjin beswier makke is.
  • De gemeente kontrolearret hoe’t jo jo plan útfiere. Dogge jo dat net neffens de fergunning? Dan kin de tafersjochhâlder fan de gemeente de bou stillizze, of jo sels ferplichtsje it gebou ôf te brekken.