Rioeloansluting oanfreegje

Yn gebieten dêr’t rioelearring leit is it ferplichte jo hûs of pân dêr op oan te sluten. Hawwe jo in rioeloansluting nedich fan de hiemgrins oant it haadrioel? Freegje in rioeloansluting oan.

Rioeloansluting oanfreegje 

Wat kostet it?

  • Rioeloansluting foar wenning: € 708,- (ynkl. btw).
  • Rioeloansluting foar net-wennings: op basis fan in offerte.
  • Nim kontakt op mei de gemeente.

Handich om te witten

  • De gemeente jout it oanslútpunt oan. Fan dat punt ôf kinne jo fan de hiemgrins ôf sels op eigen terrein oanslute. 
  • It wurk op gemeentegrûn tusken de hiemgrins en it haadrioel fiert de gemeente sels út.