Rioeloansluting oanfreegje

Yn gebieten dêr’t rioelearring leit, is it ferplichte jo hûs of pân oan te sluten op it rioel. Freegje in rioeloansluting oan as jo in oansluting nedich hawwe fan de hiemgrins oant it haadrioel.

Rioeloansluting oanfreegje 

Kosten

 
Rioeloansluting  
Foar wenningen € 772 (ynkl. btw)
Ekstra oansluting op basis fan in offerte Nim kontakt op
Foar net-wenningen: op basis fan in offerte Nim kontakt op

Dit moatte jo witte

  • De gemeente jout it oanslútpunt oan. Fan dat punt ôf kinne jo fan de hiemgrins ôf sels op eigen terrein oanslute. 
  • It wurk op gemeentegrûn tusken de hiemgrins en it haadrioel fiert de gemeente sels út.