Achternamme bern kieze

As âlder meie jo kieze hokker achternamme jo earste bern kriget: dy fan jo of dy fan jo partner. Doch dat fóár de berte of by de oanjefte. Dêr binne gjin kosten oan ferbûn.

Ofspraak meitsje

Belje ús op 0512-581234 om in ôfspraak te meitsjen.

Beide âlden oanwêzich

By it trochjaan fan de achternamme fan it bern moatte beide âlden oanwêzich wêze. Jo moatte ek beide in jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis meinimme.

Allinnich by earste bern

De achternamme kieze kin allinnich by jo earste bern. Alle bern dy't jo dêrnei tegearre krije, krije automatysk deselde achternamme as jo earste bern. Kieze jo net? Dan kriget jo bern automatysk de achternamme fan de heit of mem, dat hinget fan de situaasje fan jo húshâlding ôf.

Troud of registrearre partnerskip fan ferskillend geslacht

Jo bern krijt automatysk de achternamme fan de heit. Wolle jo dat it bern de achternamme fan de mem kriget? Lis tegearre in ferklearring ôf by de gemeente.

Net troud en fan ferskillend geslacht

Jo bern kriget automatysk de achternamme fan de mem. Wolle jo dat it bern de achternamme fan de heit kriget? Erken as heit earst it bern.

Twa heiten

Kies tegearre foar ien fan de achternammen. Betingst is dat it jo earste bern is. Oars kriget it bern deselde namme as de oare bern.

Twa memmen

Yn dat gefal hinget it fan de situaasje ôf.

Mear ynformaasje oer de kar fan de namme? Sjoch op Rijksoverheid.nl.