Achternamme kieze bern

As âlder meie jo kieze hokker achternamme jo earste bern kriget: dy fan jo of dy fan jo partner. Doch dat foar de berte of by de oanjefte.

Wat kostet het?

Gjin kosten

Wat nimme jo mei?

  • Soargje dat beide âlden oanwêzich binne.
  • In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis fan beide âlden.

Handich om te witten

  • De achternamme kieze kin allinnich by jo earste bern. Alle bern dy’t jo dêrnei tegearre krije, krije automatysk deselde achternamme as jo earste bern. Meitsje jo net in kar? Dan kriget jo bern automatysk de achternamme fan de heit of mem, dat hinget ôf fan de situaasje.
  • Troud of registrearre partnerskip fan ferskillend geslacht? Jo bern kriget automatysk de achternamme fan de heit. Wolle jo dat it bern de achternamme fan de mem kriget? Lis tegearre en ferklearring ôf by de gemeente.
  • Net troud en fan ferskillend geslacht? Jo bern kriget automatysk de achternamme fan de mem. Wolle jo dat it bern de achternamme fan de heit kriget? Erken it bern earst as heit.
  • Kriget jo bern twa heiten? Kies tegearre foar ien fan de achternammen. Betingst is dat it jo earste bern is. Oars kriget it bern deselde namme as de oare bern.
  • Kriget jo bern twa memmen? Dan hinget it fan jo situaasje ôf.
  • Mear ynformaasje oer nammekar? Sjoch op Rijksoverheid.nl.