Belestingen betelje

Alle jierren yn febrewaris krije jo jo belestingoanslach. Jo kinne de gemeentlike belestingen en heffingen op ferskillende manieren betelje. Tinke jo dat jo de belestingen net betelje kinne? Nim dan sa gau mooglik kontakt mei ús op of sjoch oft jo rjocht hawwe op frijskatting.

Sels oermeitsje

Jo kinne de belesting betelje troch it sels oer te meitsjen nei rekkennûmer NL11 BNGH 02 8502 2628, op namme fan Gemeente Smallingerland Belasting. Set yn de omskriuwing altyd it oanslachnûmer. Dat nûmer stiet op jo oanslach.

Sels betelje yn terminen

Jo meie de belesting ek yn 2 terminen oermeitsje. De earste termyn moat dan teminsten de helte fan it bedrach wêze. Op jo oanslach stiet wannear't de betellingen binnen wêze moatte.

Betelje yn terminen mei automatyske ynkasso

As jo mear as € 80,- oan belesting betelje moatte, kinne jo gebrûk meitsje fan automatyske ynkasso. Wy skriuwe it bedrach dan yn 10 terminen alle moannen fan jo rekken ôf.

Automatyske ynkasso beheare

De persoan dy't op de oanslach stiet moat de gemeente machtigje foar automatyske ynkasso. Jo hoege de machtiging mar ien kear te jaan. Dy bliuwt jildich oant jo de machtiging ynlûke. De gemeente stoppet in machtiging allinnich as it besykjen fan in ynkasso 2 kear mislearret.

Jo kinne op 2 manieren tastimming jaan foar in automatyske ynkasso:

  1. Jo scanne de QR-koade op jo belestingoanslach. Dêrnei logge jo yn mei DigiD en jouwe jo in machtiging. 
  2. Jo logge yn mei DigiD op ús webside. Dêr jouwe jo tastimming. Jo kinne dêr ek jo bankrekkennûmer oanpasse of de machtiging stopje.  

Machtiging foar automatyske ynkasso beheare

Betellingsregeling ôfprate

Is it net mooglik om gebrûk te meitsjen fan automatyske ynkasso, mar wolle jo dochs yn terminen betelje? Belje dan nei 0512-581234 of mail nei invordering@smallingerland.nl.   

By betellingsproblemen

Hawwe jo help nedich by it oarderjen fan jo finânsjes? De gemeente kin jo helpe. Nim kontakt op mei it team 'vroegsignalering'. Sy kinne jo fergees en frijbliuwend helpe. Mail nei vroegsignalering@smallingerland.nl of belje 0512-581301 of 06-25538214