Ferfange beammen en strûken

It grien yn de iepenbiere romte hat ûnderhâld nedich en moat nei ferrin fan tiid ferfongen wurde. Sa hâlde wy de kwaliteit fan it grien op peil. De gemeente hat dêrfoar in ferfangingsplan makke. By it ferfangen fan grien rjochtsje wy ús op beammen, boskplantsoen, strewelleguod, roazen en fêste planten. Utgongspunt is dat by ferfanging itselde type beplanting brûkt wurdt. Op de ferfangingslist fan de gemeente kinne jo sjen wêr't by jo yn 'e buert it grien ferfongen wurdt.

Ferfangingslist

Proseduere

De gemeente makket in ferfangingsplan. Dat bestiet út in nij beplantingsplan en it krijen fan de fergunningen, bygelyks in kapfergunning. In oannimmer fiert de wurksumheden foar ús út. Tink dêrby oan it roaien en kapjen fan grien, it ferbetterjen fan de grûn, it oanplantsjen fan nij grien, reparaasje fan perkrânen en eventueel it nimmen fan ferkearsmaatregels.

Yn hjerst, winter en maitiid

It stribjen is om it yn oanmerking kommende grien alle jierren yn de hjerst, winter en maitiid oan te pakken. Dat is de bêste tiid om beplanting te ferfangen.