Yndustryhaven Drachten

Foar de yndustryhaven binne de neikommende feroarderingen fan tapassing:

Havenbehearsferoardering

Yn dizze feroardering stean de kaderstellende regels dy't fan tapassing binne op skippen dy't de yndustryhaven fan gemeente Smellingerlân oandogge. Dêrmei wurde de rjochten en plichten fan de skipfeart en de havenbehearders begrypliker makke en wurde de gemeentlike belangen beskerme. Mei dy feroardering wol de gemeente alles op in oersichtlike, dúdlike wize regelje, sûnder oerstallige regels en administrative lêsten.

Feroardering havenjilden

Oanfolling op de feroardering havenjilden

Yn dizze oanfolling stiet in útlis fan de brûkte begripen yn de Feroardering havenjilden.

Kontakt

Jo kinne foar al jo fragen kontakt opnimme mei de havenmaster Jan Kort.

E-mail: j.kort@smallingerland.nl
Telefoan: 06 134 024 71
By gjin gehoar kinne jo belje mei de Hooidamsbrêge: 0511 539 224.