Yndustryhaven Drachten

Foar de yndustryhaven binne de neikommende feroarderingen fan tapassing:

Havenbehearsferoardering

Yn dizze feroardering stean de kaderstellende regels dy't fan tapassing binne op skippen dy't de yndustryhaven fan gemeente Smellingerlân oandogge. Dêrmei wurde de rjochten en plichten fan de skipfeart en de havenbehearders begrypliker makke en wurde de gemeentlike belangen beskerme. Mei dy feroardering wol de gemeente alles op in oersichtlike, dúdlike wize regelje, sûnder oerstallige regels en administrative lêsten.

Feroardering havenjilden

Oanfolling op de feroardering havenjilden

Yn dizze oanfolling stiet in útlis fan de brûkte begripen yn de Feroardering havenjilden.

Dizze utlis is bedoeld foar in goed begryp fan skippers en oare brûkers fan de yndustryhaven Drachten oer it heffen fan havenjilden troch gemeente Smellingerlân.

Jo kinne foar al jo fragen kontakt opnimme mei de havenmaster. Syn kontaktgegevens steane ûnderoan dizze side.

Onderwerp

Uitleg / toepassing

Verwijzing

Aanmelden / algemeen

U passeert de Hooidambrug om de industriehaven Drachten te kunnen bereiken. U wordt gevraagd aan de brugwachter opgave te doen van wat u gaat overslaan in de haven. Dat kan Marifoon.

Als u voor het eerst de industriehaven Drachten aandoet, dan vragen wij u om de contactgegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam, adres , email-adres). U ontvangt onze factuur per e-mail op het opgegeven e-mail adres.

Artikel 2.2 , lid 1 en 2

Aanmelden / grootgebruikers

Voor frequente gebruikers van de haven Drachten bestaat de mogelijkheid om per maand de havengelden te voldoen. Voor de details kunt u contact opnemen met de havenmeester.

 

Laadbrief

De laadbrief is het uitgangspunt voor de opgave van de overslag. U vermijdt iedere eventuele discussie over de overslag in de haven Drachten door te zorgen voor een geldige laadbrief aan boord. De brugwachter is bevoegd te vragen naar de laadbrief (tonnage) dan wel de meetbrief (laadvermogen).

Artikel 2.2 lid 3 en 4

Pontons

Een ponton is een schip. Enkel over de overslag is havengeld verschuldigd. Wat hierboven staat bij "aanmelden" is van toepassing.

Artikel 1.1 onder n.

'48 uur' en onvoorziene omstandigheden

Voor het laden of lossen is een termijn gesteld van 48 uur. Voordat u kunt starten met laden of lossen of als u daarmee gereed bent kunt u liggen aan een openbare kade. Zie verder bij 'Liggeld'. Zo vermijdt u opnieuw te worden aangeslagen voor de overslag. Onvoorziene omstandigheden kunnen zijn bijzondere weersomstandigheden. In zulke gevallen beslist de havenmeester.

Artikel 1.2 onder a. en Artikel 2.2. lid 11

Liggen / bedrijfskade

Bedrijfskades zijn kades waar enkel het achter de kade liggende bedrijf gebruik van maakt of over dat gebruik zeggenschap heeft. Als dat bedrijf toestemming geeft om te liggen voor de bedrijfskade, dan is daarvoor geen liggeld verschuldigd

 

Liggen / openbare kade

Openbare kades zijn kades voor openbaar gebruik. Voor liggen aan openbare kades is liggeld verschuldigd

Artikel 1.1. onder h. en artikel2.2, lid 5.

Passagiers van rondvaarten

In geval van passagiersschepen die de haven uitgaan en weer binnenvaren met dezelfde passagiers, is 1-maal havengeld verschuldigd.

NB De mogelijkheid bestaat voor passagiersschepen die de haven Drachten als standplaats hebben om een ligplaatsvergunning aan te vragen.

Artikel 2.3 lid 1, onder a.

 Artikel 2.3, lid 3 onder d.

Kontakt

Jo kinne foar al jo fragen kontakt opnimme mei de havenmaster Jan Kort.

E-mail: j.kort@smallingerland.nl
Telefoan: 06 134 024 71
By gjin gehoar kinne jo belje mei de Hooidamsbrêge: 0511 539 224.