Personiel

Sykje jo personiel?

Yn Smellingerlân wurkje wy gear oan in stevige en fleksibele arbeidsmerk, foar no en yn de takomst. De gemeente set har hjir mei ûndernimmers en ûnderwiis foar yn.

Sykje jo om wurknimmers?

Us akkountmanagers Gerard Hoekstra en Anna Kruit bemiddelje tusken wurkjouwers en wurksikenden yn in útkearingssituaasje. Dêrfoar wurkje sy nau gear mei bedriuwen, skoallen, UWV, oare gemeenten en it regionaal wurkbedriuw FryslânWerkt! Sy kinne meitinke en ynformearje oer de ferskillende mooglikheden.

Jo kinne kontakt opnimme mei: