Accountmanagers Smellingerlân

Hawwe jo fragen? Us accountmanagers helpe jo graach fierder.

Jelmer van der Meer: 06-23561733 – j.van.der.meer@smallingerland.nl 

 • Oansprekpunt foar ûndernimmers op bedriuweterrein De Haven
 • Grûnferkeap Insteekhaven (Oosterzandinghaven – Nijtap)
 • Startende ûndernimmers

Jeroen van Wijk: 06-43014937 - j.van.wijk@smallingerland.nl

 • Oansprekpunt foar ûndernimmers op Bedriuwepark Azeven-Noord
 • Grûnferkeap Azeven-Noord
 • Akwisysje fan nije bedriuwen

Mariska Maase: 06-82060253 – m.maase@smallingerland.nl

 • Oansprekpunt foar ûndernimmers yn it sintrum en de doarpen
 • Eveneminteplan
 • Digitalisearring
 • Algemiene fragen

Gerard Hoekstra 06- 83485911 -  g.hoekstra@smallingerland.nl

 • Bemiddeler tusken wurkjouwers en wurksykjenden yn in útkearingssituaasje

Anna Kruit 06-50070992 - a.kruit@smallingerland.nl

 • Bemiddeler tusken wurkjouwers en wurksykjenden yn in útkearingssituaasje