Subsydzje wolwêzensaktiviteiten

De gemeente kin subsydzje jaan foar wolwêzensaktiviteiten foar ien kear. It giet dan bygelyks om oanfragen foar aktiviteiten foar jongerein, âlderein of frijwilligers. Freegje op syn minst 8 wike foardat de aktiviteiten begjinne in subsydzje foar ien kear oan. Dy subsydzje is in bydrage. It dekt in part fan 'e kosten. De subsydzje is net bedoeld om alle kosten fan 'e aktiviteit te fergoedzjen.

Ynsidintele subsydzje oanfreegje

Klik hjir foar de betingsten.