Subsydzje monuminten

De gemeente jout subsydzje foar renovaasje fan gemeentlike monuminten. Jo kinne dy monumintesubsydzje ien kear yn de trije jier oanfreegje.

Subsydzje monuminten oanfreegje

Dit moatte jo witte

  • De subsydzje-oanfraach moat yntsjinne wurde foar oanfang fan de wurksumheden.
  • De subsydzje wurdt ferliend oan de hân fan in troch jo yntsjinne begrutting.
  • Sjoch foar de oare betingsten yn de feroardering Subsydzje gemeentlike monuminten Smellingerlân.