Subsydzje kultuer en kultuerhistoarje

De gemeente jout subsydzje foar aktiviteiten dy’t ien kear plak fine op it mêd fan kultuer en kultuerhistoarje. Freegje in subsydzje-foar-ien-kear op syn minst acht wiken foar it begjin fan de aktiviteiten oan.

Subsydzje-foar-ien-kear oanfreegje

Handich om te witten

  • Yn it ferline wie it mooglik om foar ien kear subsydzjes foar sportaktiviteiten oan te freegjen. Dy regeling is fan 1 jannewaris 2020 ôf ferfallen.
  • Foar jierlikse aktiviteiten op it mêd fan keunst, kultuer, wolwêzen, soarch én sport jout de gemeente strukturele subsydzje. Ynstellings en ferienings dy’t dêrfoar yn oanmerking komme krije automatysk berjocht. Tsjinje jo oanfraach foar 1 maaie yn. Jo krije it beslút yn desimber.
  • Sjoch foar de betingsten op de beliedsregels sport, kultuer en wolwêzen’.