Subsydzje griene dakken

De gemeente jout bewenners, organisaasjes en bedriuwen subsydzje op de oanlis fan griene dakken. Tsjinje maksimaal ien oanfraach yn. Jo krije binnen 4 wike in reaksje. Nei goedkarring kinne jo it wurk útfiere (litte).

Subsydzje griene dakken oanfreegje 

Hichte subsydzje

 • € 30,- euro de kante meter foar oerflakten oant 75 kante meter.
 • € 20,- euro de kante meter foar oerflakten fan 75 oant 200 kante meter.
 • € 10,- euro de kante meter foar oerflakten fan 200 oant 1.000 kante meter.
 • It maksimumbedrach foar bewenners is € 3.000,- de oanfraach.
 • It maksimumbedrach foar bedriuwen/organisaasjes is € 12.000,- de oanfraach.

Wat hawwe jo nedich?

 • Offerte foar it leverjen en/of de oanlis fan it griene dak.
 • Plattegrûn fan jo perseel mei dêr dúdlik op oanjûn hokker dak of part fan it dak it om giet.
 • Foto fan de boppekant fan jo dak.
 • Beskriuwing mei tsjokte fan de substraatlaach en type drainaazjeplaat.
 • Skets fan de opbou fan it griene dak.
 • Binne jo hierder? Skriftlike tastimming fan de eigener fan it pân.

Betingsten

 • Jo binne eigener fan it pân of hawwe as hierder tastimming fan de eigener.
 • Jo oanfraach giet oer maksimaal ien perseel en oer maksimaal ien kategory (bewenners of organisaasjes/bedriuwen).
 • De helling fan it dak is net mear as 65°.
 • De substraatlaach is minimaal 5 sm.
 • Jo passe in wetterbufferjende drainaazjeplaat ta.
 • Jo begjinne pas mei de oanlis neidat de gemeente jo subsydzje-oanfraach goedkard hat.
 • De oanlis fan it griene dak en it beteljen fan de rekken krijt syn beslach binnen 4 moanne neidat de gemeente jo oanfraach goedkard hat.
 • De subsydzje wurdt allinnich brûkt as temjittekomming yn de kosten dy’t gearhingje mei de oanlis fan it griene dak en/of de materialen dy’t nedich binne.

Dit moatte jo witte

 • Jo krije de subsydzje binnen 3 wike nei it yntsjinjen fan de rekken.
 • It oanlizzen fan it griene dak meie jo ek sels dwaan.
 • Wy behannelje de subsydzje-oanfragen op folchoarder fan ynkomst. De subsydzjeregeling wurdt beëinige as it beskikbere budzjet oanfrege is. As der gjin subsydzje mear oanfrege wurde kin, wurdt dat op dizze webside bekendmakke.
 • Lit de sterkte fan de dakkonstruksje tsjekke troch in boukundige, sadat jo der wis fan binne dat it dak sterk genôch is foar de oanlis fan in grien dak.
 • Bring in woartel-tsjingeande laach oan om lekkaazjes foar te kommen.
 • Foardielen fan griene dakken:
  • it fertraagjen fan de reinôffier en dêrtroch it beheinen fan wetteroerlêst;
  • isolaasje fan waarmte en lûd;
  • goeie behearsking fan it klimaat yn de simmer en de winter;
  • in dakkonstruksje dy’t langer meigiet;
  • in grienere leefomjouwing foar planten en bisten (foaral foar bijen, flinters en fûgels) en dêrtroch in hegere biodiversiteit;
  • minder opwaarming fan de omjouwing en sadwaande in sûner leefklimaat.