Subsydzje griene dakken

De gemeente jout bewenners, organisaasjes en bedriuwen subsydzje op de oanlis fan griene dakken. Tsjinje maksimaal ien oanfraach yn. Jo krije binnen fjouwer wiken in reaksje. Nei in goedkar kinne jo it wurk útfiere (litte).

Subsydzje griene dakken

Hichte fan de subsydzje

 • € 30,- euro de kante meter foar oerflakten oant 75 kante meter.
 • € 20,- euro de kante meter foar oerflakten fan 75 oant 200 kante meter.
 • € 10,- euro de kante meter foar oerflakten fan 200 oant 1.000 kante meter.
 • It maksimumbedrach foar bewenners is € 3.000,- de oanfraach.
 • It maksimumbedrach foar bedriuwen/organisaasjes is € 12.000,- de oanfraach.

Wat hawwe jo nedich?

 • Offerte foar it leverjen en/of de oanlis fan it griene dak.
 • Plattegrûn fan jo perseel mei dêr dúdlik op oanjûn hokker dak of part fan it dak it om giet.
 • Foto fan de boppekant fan jo dak.
 • Beskriuwing mei tsjokte fan de substraatlaach en type drainaazjeplaat.
 • Skets fan de opbou fan it griene dak.
 • Binne jo hierder? Skriftlike tastimming fan de eigner fan it pân.

Betingsten

 • Jo binne eigner fan it pân of hawwe as hierder tastimming fan de eigner.
 • Jo oanfraach giet oer maksimaal ien perseel en oer maksimaal ien kategory (bewenners of organisaasjes/bedriuwen).
 • De helling fan it dak is net mear as 65°.
 • De substraatlaach is minimaal 5 sm.
 • Jo passe in wetterbufferjende drainaazjeplaat ta.
 • Jo begjinne pas mei de oanlis oant nei de goedkar fan jo subsydzje-oanfraach troch de gemeente.
 • Oanlis fan it griene dak en beteljen fan de rekken fynt plak binnen fjouwer moannen nei de goedkar fan de gemeente.
 • De subsydzje wurdt allinnich brûkt as temjittekomming yn de kosten dy’t gearhingje mei de oanlis fan it griene dak en/of de materialen dy’t nedich binne.

Handich om te witten

 • Jo krije de subsydzje binnen trije wiken nei it yntsjinjen fan de rekken.
 • It oanlizzen fan it griene dak meie jo ek sels dwaan.
 • Wy behannelje de subsydzje-oanfragen op folchoarder fan ynkomst. De subsydzjeregeling wurdt beëinige as it beskikbere budzjet oanfrege is. Is it beskikbere budzjet net oanfrege, dan einiget de regeling op 31 desimber 2020.
 • Lit de sterkte fan de dakkonstruksje tsjekke troch in boukundige, sadat jo der wis fan binne dat it dak sterk genôch is foar de oanlis fan in grien dak.
 • Bring in woartel-tsjingeande laach oan om lekkaazje foar te kommen.
 • Foardielen fan griene dakken:
  • It fertraagjen fan de reinôffier en dêrtroch it beheinen fan wetteroerlêst;
  • Isolaasje fan waarmte en lûd;
  • goeie behearsking fan it klimaat yn de simmer en winter;
  • in dakkonstruksje dy’t langer meigiet;
  • in grienere libbensomjouwing foar planten en bisten (foaral foar bijen, flinters en fûgels) en dêrtroch in hegere biodiversiteit;
  • minder opwaarming fan de omjouwing en sadwaande in sûner libbensklimaat.