Pjutte-opfangsubsydzje

De kosten foar pjutte-opfang betelje jo yn prinsipe sels. Wat jo betelje moatte hinget ôf fan jo ynkommen, bydragen fan de belesting of subsydzje. Yn de measte gefallen krije jo berne-opfangtaslach fan de Belestingtsjinst. Hawwe jo dêr gjin rjocht op, dan kinne jo miskien in bydrage fan de gemeente krije.

  • Freegje de subsydzjeregeling fan de gemeente oan fia jo pjutte-opfangorganisaasje: Oink, Prokino of Us Stekje. Sy helpe jo by it regeljen fan de jildsaken.
  • Freegje de berne-opfangtaslach oan by de Belestingtsjinst.

Dit moatte jo witte

Jo komme yn oanmerking foar subsydzje fan de gemeente:

  • as jo allinnichsteand binne en gjin ynkommen hawwe út wurk.
  • as jo mei in partner binne en ien fan jim beiden of jim beiden gjin ynkommen út wurk hawwe.

Yn alle oare gefallen komme jo yn oanmerking foar de berne-opfangtaslach fan de Belestingtsjinst.

  • Pjutte-opfang is foar bern fan 2 oant 4 jier. Jo kinne jo pjut 40 wiken yn 't jier foar 2 deidielen fan elk 3 oeren nei de pjutte-opfang bringe. Yn de skoalfakânsjes kin dat net.
  • Sykje jo nei kwalitatyf goede berne-opfang? Sjoch foar in oersjoch op de webside fan it Landelijk Register Kinderopvang (LKR).
  • Lês alles oer de berne-opfangtaslach fan de Belestingtsjinst .