Ferantwurding subsydzje monuminten

Hawwe jo in subsydzje foar ien kear krigen foar de restauraasje fan jo monumint, dan moatte jo dêrfoar ferantwurding ôflizze. Tsjinje jo ferantwurding, ynklusyf de nota(‘s) binnen fjouwer moannen nei it ôfrûnjen fan de wurksumheden yn.

Subsydzje-foar-ien-kear monuminten ferantwurdzje