Ferantwurding subsydzje monuminten

Hawwe jo in ynsidintele subsydzje krigen foar de restauraasje fan jo monumint, dan moatte jo dêrfoar ferantwurding ôflizze. Tsjinje jo ferantwurding, ynklusyf de nota('s), binnen 4 moanne nei it ôfrûnjen fan de wurksumheden yn.

Ynsidintele subsydzje monuminten ferantwurdzje