Ferantwurding subsydzje kultuer en kultuerhistoarje

Hawwe jo in subsydzje-foar-ien-kear krigen fan € 5.000,= of heger, dan moatte jo dêrfoar ferantwurding ôflizze. Tsjinje jo ferantwurding binnen fjouwer moannen nei it evenemint yn.

Subsydzje foar ien kear ferantwurdzje

Handich om te witten

  • De ferantwurding foar ynsidintele subsydzje bestiet út:
    • Ynhâldlik ferslach
    • Finansjeel ferslach
    • Akkountentsferklearring (by subsydzjes boppe de € 50.000).