Ferantwurding subsydzje kultuer en kultuerhistoarje

Hawwe jo in ynsidintele subsydzje krigen fan € 5.000,- of heger, dan moatte jo dêrfoar ferantwurding ôflizze. Tsjinje jo ferantwurding binnen 4 moanne nei ôfrin fan it evenemint yn.

Ynsidintele subsydzje ferantwurdzje

Dit moatte jo witte

  • De ferantwurding foar in ynsidintele subsydzje bestiet út:
    • in ynhâldlik ferslach
    • in finansjeel ferslach
    • in accountantsferklearring (by subsydzjes boppe de € 50.000,-)