Uttreksel Basisregistraasje Persoanen

Soms moatte jo bewize dat jo yn de gemeente Smellingerlân wenje. Bygelyks by de ynskriuwing foar in wenning. Dêr freegje jo in úttreksel út de Basisregistraasje Persoanen (BRP) foar oan. Dat kin online. Wy dogge ús bêst om it úttreksel binnen 5 wurkdagen oer de post op te stjoeren. Jo krije it úttreksel fuortendaliks mei as jo de oanfraach op it gemeentehûs dogge.

Uttreksel BRP oanfreegje

Kosten

€ 7,20

Uttreksel op maat

Jou by de oanfraach fan it úttreksel oan wêr't jo it foar nedich hawwe en watfoar gegevens derop stean moatte. Dan meitsje wy in úttreksel op maat. Op it úttreksel steane altyd jo namme, adres, berteplak en bertedatum. 

Oanfreegje kin ek op gemeentehûs

Freegje jo jo úttreksel leaver op it gemeentehûs oan? Dat kin. Dêr meitsje jo in ôfspraak foar. Nim in jildich identiteitsbewiis mei. Jo betelje it úttreksel op it gemeentehûs en jo krije it fuortendaliks mei.

Oanfreegje foar oaren

Jo kinne in úttreksel BRP allinnich oanfreegje foar josels en foar minderjierrige bern dy't by jo wenje. Dat kin digitaal. As jo dêrfoar machtige binne troch in oar, kinne jo ek in oanfraach út namme fan dy persoan dwaan. Dat moat dan wol op it gemeentehûs.

Immen machtigje

Om in oar te machtigjen foar in oanfraach, stelle jo in brief op dêr't jo immen tastimming yn jouwe. Jo en de persoan dy't de oanfraach út jo namme dwaan sil, ûndertekenje de brief dêrnei beide. De machtige persoan nimt de brief, in kopy fan jo identiteitsbewiis en in eigen identiteitsbewiis mei nei de ôfspraak. 

Ynteressante siden