Uttreksel Basisregistraasje Persoanen

Hawwe jo in bewiis nedich dat jo yn de gemeente Smellingerlân wenje? Freegje dan in úttreksel út de Basisregistraasje Persoanen (BRP) oan. Dêr steane standert jo namme, adres, berteplak en bertedatum op.

Uttreksel BRP oanfreegje

Of

Meitsje in ôfspraak

Wat kostet it?

€ 6,90

Handich om te witten

 • Meitsje in ôfspraak om del te kommen.
 • Freegje it úttreksel online oan mei DigiD en jo krije it binnen fiif wurkdagen thús mei de post.
 • It úttreksel yn it gemeentehûs oanfreegje kin ek. Meitsje dêrfoar in ôfspraak. Nim by de ôfspraak jo identiteitsbewiis mei. Jo krije it úttreksel gelyk mei.
 • In úttreksel BRP freegje jo allinnich oan foar josels of foar jo minderjierrige bern dy’t op itselde adres wenje as jo.
 • Jo kinne ien machtigje om in úttreksel oan te freegjen. De machtige persoan nimt mei:
  • in jildich identiteitsbewiis fan him- of harsels;
  • in kopy fan de jildige identiteitsbewizen fan jo;
  • in brief dêr’t de reden fan jo oanfraach yn stiet en wêrom’t jo de machtige persoan tastimming jout om it úttreksel ôf te heljen. Undertekenje de brief beide.
 • Jo krije it úttreksel BRP binnen fiif wurkdagen thús op it adres dêr’t jo ynskreaun binne.
 • It úttreksel Basisregistraasje Persoanen (BRP) hjitte earder úttreksel Gemeentlike Basisadministraasje (GBA).
 • Bytiden hawwe jo in úttreksel BRP nedich by de ynskriuwing foar in wenning of oerskriuwing fan jo auto.
 • Jou goed oan wêrfoar jo it úttreksel nedich hawwe en wat der op stean moat. Bygelyks wêr’t allegear wenne hawwe. Dan makket de gemeente in úttreksel mei de krekte gegevens derop.
 • Hawwe jo in bewiis nedich fan bygelyks jo berte, houlik of skieding? Freegje dan in úttreksel boargerlike stân oan.