Geheimhâlding persoansgegevens

Wolle jo dat de gemeente jo persoansgegevens net trochjout oan abbekaten, ferienings en net-kommersjeel bedriuwen? Jo kinne online geheimhâlding oanfreegje. Dat kinne jo dwaan foar josels en foar jo bern oant sy mearderjierrich binne.

Geheimhâlding oanfreegje of stopsette

Wat kostet it?

Gjin kosten

Handich om te witten

  • De gemeente jout nea persoansgegevens oan bedriuwen of partikulieren.
  • Alle oerheidsorganisaasjes, lykas de Belestingtsjinst en it UWV, brûke jo persoansgegevens. Ek as jo geheimhâlding hawwe, kinne wy oan dy organisaasjes gegevens trochjaan.
  • Hawwe jo om geheimhâlding frege en ferhúzje jo dêrnei nei in oare gemeente? Dan jildt de geheimhâlding dêr ek.
  • Mei geheimhâlding krije de neikommende organisaasjes jo persoansgegevens net:
    • Abbekaten, útsein wannear’t sy de gegevens nedich hawwe foar in gerjochtlike proseduere;
    • net-kommersjele bedriuwen of ynstellings, ferienings lykas sport- en muzykferienings;
    • de Stifting Yntertsjerklike Lede-administraasje (SILA)