Geheimhâlding persoansgegevens

Jo kinne oan de gemeente freegje om jo gegevens út de Basisregistraasje Persoanen (BRP) net troch te jaan. Jo gegevens bliuwe dan geheim foar advokaten, ferieningen, net-kommersjele ynstellingen en de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Jo kinne geheimhâlding online regelje foar josels en foar jo bern oant sy mearderjierrich binne. As jo gjin geheimhâlding mear wolle, kinne jo dat sels stopsette.

Geheimhâlding oanfreegje of stopsette

Kosten

Gjin kosten.

Rjochtsaak

As jo geheimhâlding hawwe, bliuwe jo gegevens ek geheim foar advokaten. Utsein as de advokaat jo gegevens nedich hat foar in rjochtsaak dêr't jo by belutsen binne.

Oerheidsorganisaasjes

Alle oerheidsorganisaasjes, lykas de Belestingtsjinst en it UWV, brûke jo persoansgegevens. Ek as jo geheimhâlding hawwe, kinne wy oan dy organisaasjes gegevens trochjaan. De gemeente jout nea persoansgegevens oan bedriuwen of partikulieren.

Ferhuzing

As jo ferhúzje binnen de gemeente of nei in oare gemeente, dan jildt de geheimhâlding dêr ek. Jo hoege net opnij in fersyk te dwaan. It fersyk hat gjin eindatum.